Modul 2.: STRATEGICKÉ RIADENIE

Číslo akreditácie: (č. 1515/2013/132/2)

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 12,50/hod. bez DPH

Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia podnikových procesov.

Požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní modulu:

 • Získa poznatky o tvorbe stratégií v podniku
 • Dokáže definovať základné stratégie a ciele podniku
 • Pozná koncepciu podnikovej stratégie a následne je oboznámený s jej implementáciou. Ovláda obsah a proces jednotlivých funkčných stratégií v podniku

Metódy: Interaktívna výučba rozdelená na prednášku a tréning vo forme praktických cvičení a prípadových štúdií.

Rozsah modulu: 25 hodín

Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom.

Forma záverečnej skúšky: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť bude preverená formou písomného testu. Praktickú časť tvorí riešenie individuálneho zadania pred komisiou.
Hodnotiaci štandard:
Účastník vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorá pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických poznatkov) a z hodnotenia praktického riešenia individuálneho zadania.


Názvy odborných tém (4):

 1. Proces strategického riadenia
  • Tvorba stratégie
   • Analýza externého prostredia podniku
   • Analýza interného prostredia podniku
   • Syntéza výsledkov strategickej analýzy
   • Výber stratégie
  • Stratégia podniku
   • Misia a vízia podniku
   • Tvorba stratégie
   • Základné stratégie podniku
   • Strategické myslenie
   • Strategické a taktické ciele
   • Zodpovednosť za strategický manažment
   • Fázy strategického manažmentu v praxi
  • Ciele podniku
   • Efektívne ciele
   • Zásady efektívneho cieľa – ŠMARČ
   • Vzorec výkonu
   • Druhy cieľov
   • Definícia kľúčových oblastí
   • Technika kladenia dôrazu z orientácie na úlohy k orientácii na výsledky
     
 2. Podniková stratégia
  • Základy podnikovej stratégie
   • Charakteristika podnikovej stratégie
   • Formulácia podnikovej stratégie
   • Koncentrácia na jedno podnikanie
   • Rozvoj podniku a jeho pôsobenie
  • Portfóliová analýza
   • Používané metódy
   • Matica BCG
   • Matica GEC
   • Matica životného cyklu
   • Hodnotenie strategických parametrov
   • Aplikácia matice BCG a GEC do praxe.
     
 3. Implementácia stratégie
  • Proces implementácie stratégie
   • Štruktúra implementácie stratégie
   • Podmienky implementácie stratégie
   • Komunikácia pri implementácii stratégie
   • Administratívne nástroje pri implementácii stratégie
   • Kontrolné systémy pri implementácii stratégie
     
 4. Funkčné stratégie
  • Marketingová stratégia
   • Čiastkové stratégie
   • Strategické opatrenia
   • Strategické rozhodnutia
  • Výrobná stratégia
   • Faktory výrobnej stratégie
   • Prednosti a nedostatky výrobnej stratégie
  • Personálna stratégia
   • Personálna politika
   • Strategické riadenie ľudských zdrojov
  • Finančná stratégia
   • Podmienky finančnej stratégie
   • Hlavné úlohy finančnej stratégie
  • Vedecko-technická stratégia
   • Ofenzívne  stratégie
   • Defenzívne stratégie


Kurz zahŕňa:

 • Vybrané moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie