Modul 6.: EFEKTÍVNA INFORMAČNÁ PODPORA PROCESOV

Číslo akreditácie: (č. 3212/2010/193/1)

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná                     

Cena: 96,00 € s DPH

Rozsah kurzu: 1 deň             

Forma záverečnej skúšky: písomný test

Termín kurzu: 25.06.2015

Lektor: RNDr. Ján Sabol, PhD.


Cieľová skupina::

 • procesní manažéri,
 • manažéri systémov riadenia kvality,
 • pracovníci kontrolingu,
 • systémoví integrátori,
 • analytici a programátori informačných systémov.

 

Požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacej aktivity „Efektívna informačná podpora procesov“ získa tieto vedomosti a zručnosti:

 1. Pozná súvislosť medzi podnikovými procesmi, ich riadením, zlepšovaním, reinžinieringom a ich informačnou podporou.
 2. Ovláda základné princípy informačnej podpory procesov.
 3. Pozná vzťahy medzi modelovaním procesov a budovaním informačných systémov.
 4. Vie, aká je väzba procesného modelu na informačný systém organizácie,
 5. Dokáže vytvárať cieľový koncept implementácie informačného systému na procesnom princípe.
 6. Absolvent je spôsobilý na základe poznania metód, štandardov a noriem pre  analýzu procesov a ich informačnú podporu tieto procesy identifikovať a analyzovať tak, aby zabezpečil ich efektívnu informačnú podporu prostredníctvom informačného systému.

 

Metódy:
Pri kurze sa uplatňujú tieto vyučovacie metódy:

Pre teoretickú časť:

 1. Metódy ústneho slovného prejavu
  • monodirekcionálne – prednáška, vysvetľovanie, problémový výklad,
  • bidirekcionálne (dialógové) – rozhovor a diskusia.
 2. Metódy písaného slovného prejavu – práca so študijným materiálom,


Pre praktickú časť:

 1. Názorné metódy: príprava štúdia.

 

Tematický plán a učebná osnova modulu:

 1. Úvod do problematiky procesného riadenia, analýzy procesov a ich modelovania.
  • Úvod do problematiky procesného riadenia, analýzy procesov a ich modelovania.
  • Štandardy a normy na modelovanie procesov.
  • Základné princípy a východiska metodiky MMABP.
  • IDEF metódy.
  • Väzba procesného modelu na návrh informačného systému.
  • Procesné kroky a možnosti ich informačnej podpory.
  • Procesný model a atribúty informačnej podpory procesov.
    
 2. Prvotný model strategického hodnotenia výkonnosti.
  • Prvotný model strategického hodnotenia výkonnosti.
  • Význam prvotného modelu strategického hodnotenia výkonnosti.
  • Východiská strategického hodnotenia výkonnosti.
  • Tvorba modelu strategického hodnotenia výkonnosti.
    
 3. Prvotná optimalizácia procesov a audit informačného systému.
  • Prvotná optimalizácia procesov a audit informačného systému.
  • Identifikácia zjavných úzkych miest procesov.
  • Aktualizácia procesného modelu.
  • Audit existujúceho informačného systému pomocou procesného modelu.
    
 4. Procesný model a informačná podpora procesov.
  • Procesný model a informačná podpora procesov.
  • Definovanie atribútov novej informačnej podpory procesov.
  • Návrh informačnej podpory jednotlivých procesných krokov.
  • Metodika tvorby cieľového konceptu implementácie informačného systému.
    
 5. Tvorba modelu strategického hodnotenia výkonnosti.
  • Tvorba modelu strategického hodnotenia výkonnosti.
    
 6. Prvotná optimalizácia procesov a audit informačného systému prostredníctvom procesného modelu.
  • Prvotná optimalizácia procesov a audit informačného systému prostredníctvom procesného modelu.
    
 7. Aktualizácia procesného modelu – návrh novej informačnej podpory procesov.
  • Aktualizácia procesného modelu – návrh novej informačnej podpory procesov.
    
 8. Vypracovanie cieľového konceptu implementácie informačného systému.
  • Vypracovanie cieľového konceptu implementácie informačného systému.Kurz zahŕňa:

 • Lektorské služby počas kurzu
 • Študijný materiál, (vytlačená prezentácia)
 • Kniha od prof. Jána Závadského, PhD. – „Procesný manažment v praxi manažéra“
 • Každý účastník kurzu obdrží osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity
 • Každý účastník ktorý úspešne zvládne certifikačnú skúšku, dostane aj certifikát v oblasti vzdelávacej aktivity
 • Občerstvenie, obedOdporúčania (predpoklady):  Účastník kurzu 6 by mal poznať základy procesného riadenia a princípy, možnosti a spôsoby strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti alebo absolvovať predtým kurzy 1 a 5.