Rozvoj prezentačných zručností

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 72 €

Cieľ: Zlepšiť svoj imidž a zvýšiť adaptabilitu firmy na zmeny, ktoré prináša vývoj spoločnosti. Výsledným efektom kurzu je rozvinutie prezentačných zručností účastníkov a schopnosť prejavovať sa prirodzene a zároveň veľmi presvedčivo.

Očakávaný výsledok: Účastníci si osvoja metódy sebavedomej a presvedčivej prezentácie. Ich prejav bude jasný, stručný a pútavý. Rétorické cvičenia posilnia ich efektivitu, budú pozitívnejší a úspešnejší. Budú oveľa presvedčivejší pri presadzovaní zmien v spoločnosti. V dôsledku toho sa skráti doba zavádzania zmien a znižuje odpor voči zmenám. Účastníci budú mať väčšiu istotu a sebadôveru pri prezentáciách. Vo vyhradených situáciách je používaná videokamera, ktorá zabezpečuje účinnú spätnú väzbu a motivuje, inšpiruje účastníkov na sebazdokonaľovanie a vývoj. Najväčším prínosom je vyššia efektivita a lepší imidž účastníka.

Rozsah kurzu: 7 hodín

Termín kurzu: 22.04.2015


Názvy modulov vzdelávacieho programu (10):

 1. Príprava prezentácie
 2. Otvorenie a záver prezentácie
 3. Predstavenie osobné a firemné
 4. Technická prezentácia
 5. Motivačný prejav
 6. Presvedčivý prejav
 7. Improvizovaný prejav
 8. Otázky pri prezentácii
 9. Predaj zmeny
 10. Rétorika pre pokročilých


Stručný obsah vzdelávacieho programu (podľa jednotlivých modulov):

 1. Príprava prezentácie. Možnosti zvýšenia sebadôvery pri prejave. Štruktúra a ciele prezentácie. Analýza poslucháčov. Úvod. Posolstvo. Hlavné myšlienky. Fakty informujú, pocity presvedčujú. Príprava na prejav a prípravný formulár. Trojuholník efektívneho prejavu. Psychologické faktory úspechu. Metódy prekonania trémy. Štyri osnovy pútavých prejavov.
   
 2. Otvorenie a záver prezentácie. Cieľ prezentácie, prejavu. Pozitívny prvý dojem a presmerovanie pozornosti publika. Jedinečnosť. Vyžarovať profesionalitu a kompetenciu. Zásady pútavého otvorenia prezentácie. Príklady otvorenia  a zatvorenia prezentácie „ŠOPU“ (šokujúce tvrdenie, otázka, príbeh, uznanie). Pozitívna formulácia výrokov. Rečnícke otázky.
   
 3. Predstavenie osobné a firemné. Postupy predstavenie seba samého a predstavenie firmy. Vyjadrenie jedinečnosti firmy a odlišnosti od konkurencie. Získanie záujmu publika a udržanie si jeho pozornosti. Fakt, konkrétna výhoda a „pútavý prvok“ pri predstavení. Vyjadrená hodnota. Troj a päťminútová prezentácia spoločnosti/ produktu/ služby. Predstavenie rečníka.
   
 4. Technická prezentácia. Úlohou je podať pracovný postup alebo systém pútavým, zrozumiteľným spôsobom, nezávisle od komplikovanosti alebo technického obsahu témy. Efektívne použitie technických pomôcok: stojan „flip-chart“ a multimediálny projektor. Zásady a princípy efektívnej prezentácie – technického postupu, procesu. Zdôraznenie jednotlivých prvkov. Pútavý záver.
   
 5. Motivačný prejav. Techniky a metódy motivačného prejavu. Použitie tzv. magickej formuly: UNZ: udalosť - návrh - zisk. Zásady a postup ako motivovať publikum. Motivačné otvorenie a motivačný záver prezentácie. Aplikácia tzv. dôkazov a príbehov pri prezentácii. Ako podať informácie, ktoré sme „nezažili“, len videli, čítali alebo počuli.
   
 6. Presvedčivý prejav. Pravidlá presvedčivého prejavu. Ako presvedčiť obecenstvo. k vykonaniu určitej úlohy. Metóda tzv. priblíženia publika. Zapojenie citov. Zásady rozprávania príbehov (kto, kde, s kým, čo a ako, prečo o tom hovorím). Presvedčivé otvorenie a presvedčivý záver prezentácie. Aplikácia tzv. magických vzorcov presvedčovania.
   
 7. Improvizovaný prejav. Techniky improvizovaného prejavu. Ako do 5 sekúnd vedieť reagovať na ľubovoľnú tému. Premostenia: „V súvislosti s ým mi napadá...“ „Pripomína mi to...“ Zásady (napr. „VÝČAP“ improvizovaného prejavu). Odporúčania v praxi: na poradách, prednáškach, recepciách. Model FORE. Ako začať verbálnu komunikáciu pri nadviazaní vzťahu. Ako získať čas.
   
 8. Otázky pri prezentácii. Ako reagovať na otázky. Metóda „Huntového diagramu“. Rétorické vzorce: „Čo sa týka...“, „Pokiaľ ide...“ Zásady správnej reakcie pri skončení prezentácie. Kladenie tzv. rétorických otázok, na ktoré si sami odpovieme. Aplikácia tzv. tretej strany: „Často sa ma pýtajú...“ Zdôraznenie dvojice: fakty – výhody. Reakcie na nepríjemné otázky a tiesňové situácie. Pútavé prvky (showmenshipy).
   
 9. Predaj zmeny. „Predaj“ nápadu alebo myšlienky publiku. Praktický postup presvedčivého predaja zmeny. Kľúčové prvky: publikum, cieľ a téma. Opis situácie. Dôležité informácie. Dôkazy. Pomôcky. Analýza situácie. Návrh 2-5 riešení pre publikum. Hlavné výhody každého riešenia. Najväčšie zdôraznenie nášho „nápadu/ myšlienky“. Pútavý záver s konkrétnym cieľom.
   
 10. Rétorika pre pokročilých. Modely argumentačných prejavov: NDPN (návrh/ názor, dôvod, príklad, návrh/ názor). Časový model: MSB (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Najčastejšie chyby rečníka a ako ich odstrániť alebo minimalizovať. Postup 4 U. Aplikácia jazykolamov („ošus si šosy“). ARGOstrukt a INFOstrukt. Energetické cvičenie podľa N. Enkelmanna.
   

Kurz zahŕňa:

 • Štandardne dva moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie