Rozvoj riadiacich zručností

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 240 € s DPH

Cieľ: Zlepšiť účinnosť riadenia firmy. Vyššia efektívnosť sa dosiahne rozvíjaním riadiacich a organizačných zručností vedúcich pracovníkov. Na interaktívnych cvičeniach sa účastníci naučia nevyhnutné kroky ako prakticky riadiť, motivovať, organizovať, kontrolovať, rozhodovať, a delegovať. Zlepšia si svoje manažérske zručnosti a budú efektívnejšie spolupracovať s ostatnými.​

Očakávaný výsledok: Osvojením si praktických a moderných metód riadenia a vedenia ľudí budú účastníci vyzbrojení zručnosťami, pomocou ktorých budú efektívnejší a úspešnejší tak v riadení, ako aj vo vedení svojho pracovného kolektívu. Pomocou techniky odhaľovania skrytých problémov, nájdenia efektívneho riešenia a pozitívneho koučovania sa dosahujú želateľné zmeny. Napríklad čas trvania porád sa skráti o 75 %. Budú mať väčší prehľad o efektivite svojich ľudí, budú odvážnejší a rozhodnejší pri dosahovaní cieľov spoločnosti.

Rozsah kurzu: 16 hodín

Termín kurzu: 29.-30.04.2015


Názvy modulov vzdelávacieho programu (24):

 1. Základy riadenia a vedenia ľudí
 2. Rozdiely medzi riadením a vedením ľudí
 3. Štýly riadenia a vedenia ľudí
 4. Situačné riadenie
 5. Základy špirálového manažmentu
 6. Riadenie a vedenie ľudí podľa špirálového manažmentu
 7. Vnútorný lídership
 8. Motivačný lídership
 9. Efektívne porady
 10. Motivácia pracovníkov
 11. Rozhodovanie
 12. Organizovanie
 13. Delegovanie
 14. Hodnotenie pracovníkov
 15. Pozitívna kontrola
 16. Manažérska základná typológia
 17. Osobnostná typológia pracovníka
 18. Typológia podľa Hogana®
 19. Hoganove® dotazníky pre top manažment
 20. Efektívny koučing
 21. Základy tímovej spolupráce
 22. Komunikácia v tíme
 23. Tímové role a úlohy
 24. Vedenie tímu


Stručný obsah vzdelávacieho programu (podľa jednotlivých modulov):

 1. Základy riadenia a vedenia ľudí. Zásady riadenia ľudí. Pokyny a príkazy. Pravidlá jasného príkazu. Testovanie pomocou „spätnej väzby“. Morálka a etika. Zásady a úrovne zapojenia podriadených. Zodpovednosť a orientácia na výsledky práce. Kľúčové role a úlohy efektívneho vedúceho. Ziskovosť a výsledky. Vzorec výkonu pracovníka. Individuálny štýl a efektívnosť.
   
 2. Rozdiely medzi riadením a vedením ľudí. Riadenie podľa cieľov (MBO-RPC) podľa P. Druckera a G. Odiorneho. Kontrola a principiálnosť. Riadenie prostredníctvom styku s ľuďmi (MBWA-RPSĽ) podľa T. Petersa a B. Watermana. Podpora a oddanosť. Vodcovský prístup podľa Craig R. Hickmana. Konkurenčná stratégia a zvýhodnenie. Organizačná kultúra a schopnosti.
   
 3. Štýly riadenia a vedenia ľudí. Prehľad štýlov: teória rysov (vrodené vlohy: schopnosti); teória správania sa vedúceho (čo sa dá naučiť; orientácia na ľudí alebo úlohy, tzv. GRID mriežka); situacionalistický prístup (záleží od situácie, vedúceho, pracovníka a úlohy); nové vedenie ľudí (emocionálna, citová stránka vedenia ľudí: transakčné a transformačné vedenie). Sebahodnotiace dotazníky.
   
 4. Situačné riadenie. Metóda riadenia podľa K. Blancharda. Štyri štýly vedenia – prikazovanie, presvedčovanie, participácia a delegovanie. Pripravenosť pracovníka: odbornosť a zručnosť; vedomosti a skúsenosti. Oddanosť a ochota; sebadôvera a motivácia. Psychologická a pracovná zrelosť pracovníka. Štýly riadenia ľudí. Štyri kľúče podporujúceho a direktívneho správania.
   
 5. Základy špirálového manažmentu. Tri zložky bohatstva firmy. Tri zákony existencie otvoreného systému podľa I. Prigogina. Princíp tzv. EEEE - ego-evalvačná energetizácia smerom k excelencii. Riadenie ľudského, sociálneho potenciálu firmy: spolupodnikateľ, zlepšovateľ, plnič príkazov, poloplnič príkazov, egocentrik.
   
 6. Riadenie a vedenie ľudí podľa špirálového manažmentu. Zlatý rez a jeho úloha vo vývoji. Kultivačná matica organizácie. Päť energetických stavov vývoja a päť stupňov komplexity. Krízový, revitalizačný, kultivačný, sebakultivačný a spontánny manažment. Tri zákony rozvoja firmy. Princíp dosahovania maximálnych výsledkov s minimálnym úsilím (tzv. minimax).
   
 7. Vnútorný lídership. Kľúčové schopnosti lídra. Tri ciele a päť krokov tzv. inner (vnútorného) lídershipu. Vzťahové a direktívne správanie sa vodcu. Tzv. štyri kruhy lídra. Vnútorné vodcovstvo P.U. Bendera. Päť úrovní lídershipu podľa J. Maxwella. Dôvera a spájanie ľudí. Ako rozvíjať vnútorný potenciál lídra. Vodcovská túžba, cieľ, priority, postoj a filozofia.
   
 8. Motivačný lídership. Zásady inšpirujúceho lídershipu podľa L.Secretana a S. Radcliffa. Tri princípy motivačného lídershipu: VVV (vízia, vášeň, výkon) Výsledková pyramída lídra. Štyri stupne zaujatia. Štyri druhy energie. Modely a postupy rozhovorov zamerané na výkon. Ako prekonať svoj „tieň“.  Byť na vrchole alebo „prežívať“?  Akčný plán budúcnosti lídra.
   
 9. Efektívne porady. Porada ako účinný nástroj riadenia. Typy porád. Chyby a nedostatky porád. Zásady efektívnej porady – cieľ, príprava, program. Logické a taktické poradie bodov porady. Vedenie porady. Účastníci porady. Definovanie problému. Kreatívne riešenie problémov. Deväť krokový efektívny postup riešenia problémov.
   
 10. Motivácia pracovníkov. Maslowova pyramída potrieb. Motivačné teórie - teórie správania sa ľudí (Herzberg, McGregor). Motivačné faktory jednotlivca. Vytvorenie motivačného prostredia. Motivačný systém v podniku. Motivačné formulácie. Princípy a postupy motivačného rozhovoru. Zásady súťaživosti. Zmena motivačných faktorov počas pracovného procesu.
   
 11. Rozhodovanie. Základy rozhodovania. Štruktúra rozhodovacieho procesu. Pomocné a podporné faktory. Vyhodnotenie rozhodovacieho procesu. Učenie sa prostredníctvom svojich rozhodnutí. Metódy rozhodovania: metóda 4 otázok, metóda kritérií. Metóda B. Franklina. Matica rozhodovania. Rozhodovanie v zložitých situáciách. Zodpovednosť za rozhodnutia.
   
 12. Organizovanie. Misia spoločnosti. Štyri dôležité otázky. Definícia kľúčových oblastí práce (KOB). Základné zásady efektívneho organizovania práce. Princíp definície očakávaných výsledkov (OV). Efektívne ciele a očakávané výsledky. Formulár PVP. Popis pracovnej funkcie z hľadiska výsledkov. Posun z orientácie na činnosti na orientáciu na výsledky.
   
 13. Delegovanie. Zásady efektívneho delegovania. Sedem krokov delegovania. Výhody delegovania. Výber vhodného pracovníka na delegovanie. Analýza činností. Čo nemôžeme delegovať. Výzvy a prekážky delegovania. Test delegovania. Najčastejšie chyby pri delegovaní. Metódy riešenia problémov pri delegovaní. Zodpovednosť a autorita.
   
 14. Hodnotenie pracovníkov. Zásady a pravidelnosť hodnotenia výkonu. Systém hodnotenia výkonu. Metódy hodnotenia výkonu. Vplyv hodnotenia na motiváciu a výkonnosť. Pochvala a pokarhanie. Ciele, prínosy, chyby a bariéry hodnotenia výkonu. Hodnotiaci formulár. Pravidelné intervaly hodnotenia výkonu. Formulár – mesačný prehľad výsledkov (MPV).
   
 15. Pozitívna kontrola. Zásady systému kontroly. Základné formy kontroly. Princípy kontrolovania. Strategické a taktické ciele kontroly. Metóda tzv. pozitívnej kontroly. Štyri kroky efektívnej kontroly (budovanie dôvery, prepnutie, posilnenie, oddialenie). Zásady vonkajšej a vnútornej koordinácie. Štyri kroky  korekcie chýb.
   
 16. Manažérska základná typológia. Osobnostná analýza manažéra. Charakteristika manažérov. Základné typy manažérov: dominantný, inšpirujúci, kompetentný, stabilný. Otvorený a uzavretý typ. Zameranie na ľudí a na úlohy. Výhody a nevýhody jednotlivých typov. Role manažérov. Zručnosti manažérov. Kľúčové kompetencie manažéra pri komunikácii.
   
 17. Osobnostná typológia pracovníka. Typológia podľa systému MBTI. Dve zamerania osobnosti: introvert, extrovert; uvážlivosť a vnímanie. Dve funkcie osobnosti: zber a hodnotenie informácií. Zmyslovosť a intuícia pri zbere informácií. Rozumovosť a citovosť pri hodnotení informácií. Úloha typológie pri riadení (manažmente) a vodcovstve (lídershipe).
   
 18. Typológia podľa Hogana®. Licenčné svetoznáme dotazníky: Advantage (spoľahlivosť, vyrovnanosť, orientácia na klienta); Safety (od vzdorovitého až po učenlivého); Career (stabilita, sebapresadzovanie, sociabilita, kooperatívnosť, systematickosť, učenlivosť a zvedavosť) a Compass (uznanie, moc, hedonizmus, starostlivosť, sociálny kontakt, tradícia, bezpečie, obchod, estetika a poznanie).
   
 19. Hoganove® dotazníky pre top manažment. Dotazník Challenge. 11 škál: Entuziastický – výbušný, Ostražitý – podozrievavý; Opatrný – úzkostný; Rezervovaný – odťažitý; Tvrdohlavý – pasívne agresívny; Sebaistý – arogantný ; Živý – teatrálny; Nápaditý – výstredný; Charizmatický – manipulatívny; Svedomitý – puntičkársky;  Lojálny – závislý. Kompletná analýza s grafmi.
   
 20. Efektívny koučing. Definícia koučovania. Prvky koučovania - kontext, zručnosti. Proces koučovania. Ako sa ľudia učia efektívne (pokusom a omylom, oznámením, napodobňovaním, uvažovaním). „Pomáhajúce“ zručnosti. „Pomáhajúce“ správanie. Model GROW podľa J. Whitmora. Model POWER. Otázky pre jednotlivé fázy koučovania.
   
 21. Základy tímovej spolupráce. Rozdiel medzi skupinou a tímom. Charakteristické znaky tímu. Štádiá vývoja tímu. Stanovenie základných pravidiel v tíme. Organizácie a ciele tímov. Výhody vytvorenia tímu. Spolupráca, dôvera a súdržnosť v tíme. Tri fázy vytvárania dôvery v tíme. Podmienky efektívnej tímovej spolupráce.
   
 22. Komunikácia v tíme. Prečo tímy zlyhávajú. Pragmatická a emocionálna súdržnosť v tíme. Čestnosť a otvorenosť v tíme. Spôsoby práce tímu – koláž, preťaženosť informáciami a metódy „brainstorming“-u. Postupy ako prispievať na poradách s cieľom participovať na dosahovaní vytýčených cieľov. Preberanie zodpovednosti za výsledky tímu. Hodnotenie vývoja tímovej spolupráce.
   
 23. Tímové role a úlohy. Zloženie tímu. Identifikácia vlastnej role. Ako prijímať ľudí do tímu. Odborné zručnosti a tímová spôsobilosť. Tímové role podľa M. Belbina.  Ako sa vyhnúť komunikačnej pasci jednotlivých rolí v tíme. Skupinový diagram tímových rolí – formovač, inovátor, vyhľadávač zdrojov, koordinátor, stmeľovač, realizátor, doťahovač, analytik a špecialista.
   
 24. Vedenie tímu. Úloha lídra tímu. Ako sa zlepšovať – kde by sme mali byť, kde sme teraz, v čom sú medzery a ako ich odstránime. Sledovanie diania v tíme: čo sa stalo – čo bolo dobré, čo mohlo byť lepšie. Prečo sa to stalo – čo s tým chceme urobiť. Pravidelné hodnotenie vývoja tímovej spolupráce. Ako viesť pravidelné motivačné porady. Ako dávať spätnú väzbu členom tímu.


Kurz zahŕňa:

 • Štandardne dva moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • U licencovaných Hoganových dotazníkov je cena pre rok 2015:

Advantage        60 €/ osoba;            Compass                    100 €/ osoba;  
Safety                80 €/ osoba;            Career                         100 €/ osoba;
Challenge       300 €/ osoba

 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie