Kurzy

Kurz je vypracovaný tak, aby pomohol každému jednotlivcovi rozvinúť alebo posilniť vlastné schopnosti v oblasti sebadôvery, medziľudských vzťahov a odstrániť komunikačné bariéry. Sústreďuje sa na rozvoj schopností vyjadriť svoje myšlienky stručne a jasne, pomáha vybudovať pozitívne postoje a vedie k vzrastu nadšenia. Osvojuje sa taký prístup, ktorý obmedzí napätie a úzkosť. Výsledkom bude pozitívny pohľad na život, životné problémy sa objavia v „novom šate“ ako príležitosti rastu a otváranie sa novým možnostiam.

 

Koncentruje sa tak na verbálnu ako aj na nonverbálnu komunikáciu, schopnosť improvizovať, motivovať a zaujať. Posilňuje schopnosti efektívne hovoriť aj pred väčšími či menšími skupinami, vytvára prostredie účinnej tímovej spolupráce a rozvíja schopnosti viesť a rozhodovať.

 

Kurz obsahuje súbor metodických informácií a postupov, ktoré výrazne zlepšujú úspešnosť a efektívnosť obchodných rokovaní a stretnutí. Všetky preberané situácie priamo nadväzujú na doterajšiu prax účastníkov kurzu. Vďaka tomu si účastníci, počas jednotlivých častí modulu, nové poznatky prakticky vyskúšajú priamo na svojich kolegoch. Efektivita kurzu sa zvyšuje tým, že sa kladie veľký dôraz na osvojenie si naučených zručností, preberaných metód, techník a ich priamej aplikácie v praxi.

 

Vzdelávací kurz tiež zahŕňa štúdium málo pochopených zložiek motivácie zákazníkov i uplatnenie týchto znalostí v ktoromkoľvek obchodnom odvetví. Na kurze sú účastníci veľmi zaangažovaní. Sú postavení do „prvej línie" - teda do skutočných situácií, s ktorými sa môžu stretnúť v obchode a učia sa využívať naučené inšpiratívne metódy predaja, ktoré zahŕňajú výsledky najnovších výskumov.

 

Počas kurzu sa účastníci učia identifikovať nákupné a varovné signály a správne na ne reagovať. Osvoja si metódu efektívneho riešenia námietok a následne sa učia pomocou efektívnych metód pripraviť obchodné rokovania, uplatňovať sebakontrolu a sebahodnotenie. Posilňuje sa schopnosť efektívne si stanoviť obchodné ciele a precvičujú sa metódy pôsobivého predstavenia firmy.

 

Kurz zdokonaľuje nástroje efektívnej prezentácie a rozvíja vedomé používanie techník účinnej prezentácie.

 

Účastníci kurzu sú postavení pred kritické obecenstvo. Prechádzajú cez sériu prezentácií, ktorých náročnosť neustále stúpa. Získajú prax v odpovediach na nečakané otázky, resp. osvoja si postup riešenia neštandardných situácií a aj to najťažšie publikum sú schopní orientovať pozitívnym smerom. Zvlášť veľký dôraz sa kladie na  vytvorenie sebadôvery a harmónie, ktorá je potrebná na rozmýšľanie a sústredenie počas prejavu. Naučia sa zásady improvizácie a techniky pozitívneho presadzovania zmien.

 

Lektor v rámci modulu medzi štyrmi očami dáva účastníkovi spätnú väzbu, ktorá motivuje a koriguje samotný výkon prezentácie, čím dochádza k odstráneniu chýb.

 

Kurz sa zaoberá hodnotením, organizáciou, riadením práce podriadených, zlepšením vonkajšej a vnútornej komunikácie. Zahŕňa oblasti osobnej motivácie, zlepšenie účinnosti rokovaní, riešenia problémov, delegovania, rozhodovania, plánovania, synergie a kontroly. Kurz zvyšuje úroveň riadenia a vedenia ľudí a zlepšuje osobnú efektivitu účastníkov.

 

Príklady, ilustrácie, praktické cvičenia a jednotlivé modelové situácie nadväzujú na pracovné prostredie účastníkov kurzu a sú to konkrétne situácie z osobného a pracovného prostredia účastníkov. Celý vzdelávací kurz prebieha pomocou pozitívnej podpory všetkých účastníkov a vyzýva uplatňovať osvojené techniky priamo vo svojom pracovnom prostredí.