Akreditované kurzy MŠ SR č. 1515/2013/132

V prípade záujmu o vybrané kurzy, nás prosím kontaktujte na emailovej adrese generativ@generativ.sk alebo na tel. čísle: +421 907 611 124

Vzdelávací (modulový) program: RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV č. 1515/2013/132/2

 • Je základom vzdelávacieho programu a zaoberá sa základnými úlohami a javmi, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie v podniku.
 • Absolvent získa prehľad o základných procesoch a úlohách v podniku. Pozná jednotlivé postupy a dôležité faktory nevyhnutné pre efektívne riadenie podniku. Dokáže definovať a rozlíšiť jednotlivé role a úlohy v riadení podniku.


Termín: dohodou

 • Je určený na tvorbu stratégie a cieľov a následne ich implementáciou v podniku.
 • Absolvent získa poznatky o tvorbe stratégií v podniku. Dokáže definovať základné stratégie a ciele podniku. Pozná koncepciu podnikovej stratégie a následne je oboznámený s jej implementáciou. Ovláda obsah a proces jednotlivých funkčných stratégií v podniku.


Termín: dohodou

 • Je venovaný konkrétnym  krokom pri personálnom riadení v podniku, ako aj kultúre a komunikácii v podniku.
 • Absolvent modulu ovláda podstatu personálneho riadenia v podniku. Je oboznámený s jednotlivými, na seba nadväzujúcimi krokmi a postupmi pri personálnom plánovaní v podniku. Disponuje poznatkami o riadení výkonu v podniku a dokáže aplikovať jednotlivé štýly riadenia a vedenia ľudí.


Termín: dohodou

 • Je záverom a najobšírnejšou časťou vzdelávacieho programu, zaoberá sa predajom, obchodnými zručnosťami a marketingovou komunikáciou v podniku.
 • Absolvent modulu disponuje bohatými znalosťami o zákazníkovi, o jeho potrebách, motivácii a vie reagovať na jeho námietky. Zlepšia sa jeho zručnosti v oblasti účinnej argumentácie, vyjednávania, prezentácie výrobkov a služieb. Vie aplikovať efektívnu marketingovú komunikáciu v predaji.


Termín: dohodou

POTVRDENIE o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Riadenie podnikových procesov

Potvrdenie o akreditácii

 

Vzdelávací (nemodulový) program: LEKTOR č. 1515/2013/132/1

 • Kombinovaná forma vzdelávania pre osoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých (100 hodín).

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní kurzu vie/pozná:

 • Teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých,
 • Legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých,
 • Zákonitosti vzdelávania dospelých,
 • Formulovať konkrétne ciele vzdelávania,  zákonitosti tvorby učiva,
 • Pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania,
 • Skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia,
 • Používať moderné vzdelávacie metódy,
 • Aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania,
 • Zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav,
 • Diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých,
 • Používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.


Termín: dohodou

POTVRDENIE o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania LEKTOR

Potvrdenie o akreditácii

 

Vzdelávací (nemodulový) online program: ZÁKLADY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PODNIKU č. 1515/2014/88/1

Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku   |  Zobraziť viac

 • Dištančná forma vzdelávania pre osoby so záujmom získať základné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní kurzu:

 • Získa základné znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Dokáže riešiť otázky a problémy podnikovej etiky, výkonnosti v podniku, pracovných vzťahov, konfliktov na pracovisku
 • Je pripravený efektívne riadiť ľudské zdroje v kolektíve, motivovať zamestnancov a viesť ich k zvýšeniu výkonnosti
 • Pozná podstatu riadenia kultúry v podniku, personálny manažment a kultúru v podniku
 • Vie riadiť výkonnosť pracovných kolektívov a ľudské zdroje pri zmenách v podniku

 

POTVRDENIE o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku

Potvrdenie o akreditácii