Modul 1.: RIADENIE V PODNIKU

Číslo akreditácie: (č. 1515/2013/132/2)

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 12,50/hod. bez DPH

Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia podnikových procesov.

Požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní modulu:

 • Získa prehľad o základných procesoch a úlohách v podniku
 • Pozná jednotlivé postupy a dôležité faktory, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie podniku
 • Dokáže definovať a rozlíšiť jednotlivé role a úlohy v riadení podniku

Metódy: Interaktívna výučba rozdelená na prednášku a tréning vo forme praktických cvičení a prípadových štúdií.

Rozsah modulu: 29 hodín

Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom.

Forma záverečnej skúšky: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť bude preverená formou písomného testu. Praktickú časť tvorí riešenie individuálneho zadania pred komisiou.
Hodnotiaci štandard:
Účastník vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorá pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických poznatkov) a z hodnotenia praktického riešenia individuálneho zadania.


Názvy odborných tém (4):

 1. Plánovanie v podniku
  • Plánovanie - nástroj kompetentného manažmentu podniku
   • Strategické a taktické plány
   • Nástroje plánovania
   • Stupne v plánovacom procese
   • Plánovanie v praxi.
  • Konkretizácia plánov
   • Ročný a štvrťročný plán
   • Mesačný zoznam úloh
   • Týždeň ako základná jednotka plánovania času
   • Pracovný list týždenného plánovania
   • Denný plán
   • Plánovač porád
   • Tvorba denného plánu v praxi
  • Strategické plánovanie
   • Základná stratégia podniku
   • Krízové stavy a stratégie​
  • Rozhodovanie
   • Základy rozhodovania
   • Štruktúra rozhodovacieho procesu
   • Metódy rozhodovania
   • Metóda 4 otázok
   • Metóda kritérií
   • Metóda B. Franklina
   • Matica rozhodovania manažéra
     
 2. Organizovanie v podniku
  • Delegovanie
   • Delegovanie úloh
   • Zásady efektívneho delegovania
   • Sedem krokov delegovania
   • Najčastejšie chyby pri delegovaní
   • Výhody delegovania
   • Výzvy delegovania
   • Prekážky delegovania
   • Test delegovania
   • Metódy riešenia problémov pri delegovaní
   • Zodpovednosť a autorita.)
  • Zmena a stres
   • Zmeny ako nevyhnutnosť vývoja
   • Vnútorné a vonkajšie faktory vytvárania stresu
   • Vzťahy medzi stresom pracovníka a úrovňou pracovnej zodpovednosti
   • Efektívne metódy prekonania stresu
     
 3. Ovplyvňovanie v podniku
  • Motivácia
   • Plánovanie motivácie
   • Motivácia pracovníkov
   • Motivačné teórie správania sa ľudí - Herzberg, McGregor. Maslowova pyramída potrieb
   • Motivačný systém v podniku
   • Princípy motivačného rozhovoru
   • Motivačné formulácie
   • Motivačné faktory jednotlivca
   • Vytvorenie motivačného prostredia
     
 4. Kontrola v podniku
  • Základy kontrolovania
   • Základné zásady systému kontroly
   • Základné formy kontroly
   • Kontrolné systémy
   •  Právomoc a kontrola
   • Problémy a príčiny neúspešnej kontroly
   • Požiadavky na účinnú kontrolu
   • Metóda pozitívnej kontroly
  • Princípy kontrolovania
   • Strategické a taktické ciele kontroly
   • Štyri kroky efektívnej kontroly
   • Spôsoby korekcie chýb


Kurz zahŕňa:

 • Vybrané moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie