Modul 3.: RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Číslo akreditácie: (č. 1515/2013/132/2)

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 12,50/hod. bez DPH

Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia podnikových procesov.

Požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní modulu:

 • Ovláda podstatu personálneho riadenia v podniku
 • Je oboznámený s jednotlivými, na seba nadväzujúcimi krokmi a postupmi pri personálnom plánovaní v podniku
 • Vie charakterizovať kultúru podniku a má prehľad o procesoch vnútropodnikovej komunikácie
 • Disponuje poznatkami o riadení výkonu v podniku a dokáže aplikovať jednotlivé štýly riadenia a vedenia ľudí

Metódy: Interaktívna výučba rozdelená na prednášku a tréning vo forme praktických cvičení a prípadových štúdií.

Rozsah modulu: 62 hodín

Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom

Forma záverečnej skúšky: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť bude preverená formou písomného testu. Praktickú časť tvorí riešenie individuálneho zadania pred komisiou.
Hodnotiaci štandard:
Účastník vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorá pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických poznatkov) a z hodnotenia praktického riešenia individuálneho zadania.


Názvy odborných tém (10):

 1. Vytváranie pracovných miest
  • Analýza práce
   • Projektovanie pracovných miest
   • Vytváranie pracovných miest
   • Vytvorenie pracovných úloh
   • Používané metódy
   • Redesing pracovných miest
     
 2. Personálne plánovanie
  • Základy personálneho plánovania
   • Hlavné úlohy personálneho plánovania
   • Proces personálneho plánovania
   • Oblasti personálneho plánovania
  • Odhady
   • Odhad potreby pracovných síl
   • Odhad pokrytia potreby pracovníkov
  • Časová dimenzia personálnych plánov
   • Strategické plány
   • Taktické plány
   • Operatívne plány
     
 3. Získavanie a výber pracovníkov
  • Získavanie pracovníkov
   • Proces získavania pracovníkov
   • Vnútorné a vonkajšie podmienky
   • Dodržiavané pravidlá
   • Základy personálneho marketingu
  • Výber pracovníkov
   • Kritériá výberu pracovníkov
   • Nábor pracovníkov
   • Proces výberu pracovníkov
   • Metódy výberu pracovníkov
   • Odborné zručnosti a tímová spôsobilosť
   • Vznik pracovného pomeru
   • Formálne záležitosti
   • Riešenie prípadovej štúdie – výberový rozhovor
     
 4. Podnikové vzdelávanie zamestnancov
  • Proces vzdelávania
   • Identifikácia potreby vzdelávania
   • Plánovanie vzdelávania
   • Metódy vzdelávania
   • Tvorba systému vzdelávania
   • Tvorba obsahu vzdelávania
   • Vyhodnotenie výsledkov a účinnosti vzdelávania
     
 5. Podniková kultúra
  • Podstata podnikovej kultúry
   • Úrovne podnikovej kultúry
   • Podniková identita
   • Podniková etika
   • Personálna politika
   • Správanie zamestnancov ovplyvňujúce podnikovú kultúru
  • Kvalita pracovného života v podniku
   • Pracovné vzťahy a ich význam v podniku
   • Povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa
   • Pracovná disciplína
   • Spolupráca, dôvera a súdržnosť v podniku
   • Zdroje konfliktov a ich riešenie v kolektíve
   • Kolektívne vyjednávanie
   • Riešenie konfliktov v praxi
     
 6. Vnútropodniková komunikácia
  • Základy vnútropodnikovej komunikácie
   • Ciele vnútropodnikovej komunikácie
   • Druhy vnútropodnikovej komunikácie
   • Model vnútropodnikového komunikačného procesu
   • Trojuholník efektívnej vnútropodnikovej komunikácie
   • Komunikačné schopnosti v podniku
   • Komunikačné nástroje v podniku
   • Technika komunikačného štvoruholníka v podniku
   • Organizačná vnútropodniková komunikácia
   • Interpersonálna vnútropodniková komunikácia
   • Bariéry komunikácie v podniku
     
 7. Riadenie pracovného výkonu
  • Výkonnosť v podniku
   • Podmieňujúce faktory výkonu
   • Vzorec výkonu
   • Meranie výkonu
   • Zmeny výkonu
   • Psychologické účinky pracovného prostredia na výkonnosť
   • Produktivita práce
     
 8. Hodnotenie zamestnancov
  • Východiská hodnotenia výkonu
   • Zásady hodnotenia výkonu
   • Pravidelnosť hodnotenia výkonu
   • Systém hodnotenia výkonu
   • Metódy hodnotenia výkonu
   • Ciele, prínosy, chyby a bariéry hodnotenia výkonu
   • Vplyv hodnotenia na  motiváciu a výkonnosť
   • Hodnotenie pracovných pozícií zamestnancov
   • Riešenie prípadovej štúdie – hodnotenie výsledkov práce
  • Hodnotiaci rozhovor
   • Hodnotiaci formulár
   • Postup a štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
   • Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru
   • Komunikačné zručnosti pri vedení hodnotiaceho rozhovoru
   • Hodnotiaci rozhovor v praxi
     
 9. Odmeňovanie zamestnancov v podniku
  • Systém odmeňovania
   • Stratégia a politika odmeňovania
   • Zložky systému odmeňovania
  • Mzdový systém podniku
   • Pojem mzda
   • Štruktúra mzdy
   • Funkcie mzdy
   • Základné formy mzdy
   • Doplnkové formy mzdy
   • Mzdové podmienky
   • Nástroje mzdového systému
   • Oceňovanie práce a tvorba tarifnej stupnice v praxi
  • Hodnotenie účinnosti mzdového systému v praxi
    
 10. Štýl vedenia ľudí v podniku
  • Vedenie ľudí
   • Rozdiel medzi riadením a vedením ľudí
   • Podstata vedenia ľudí
   • Štýly vedenia ľudí
   • Situačný prístup k vedeniu ľudí
   • Transakčné a transformačné vedenie
   •  Test transakčného a transformačného vedenia
  • Vodcovský prístup
   • Vodcovský prístup podľa Craig R. Hickmana
   • Vodcovský prístup podľa T. Petersa a B. Watermana
   • Výhody a nevýhody oboch prístupov
   • Vnútorné vodcovstvo P.U. Bendera
   • Päť krokov vnútorného vodcovstva
   • Tri ciele efektívneho vodcu
   • Test štyroch typov jednania manažéra podľa tzv. GRID mriežky​
  • Manažéri a vedenie ľudí
   • Charakteristika manažérov
   • Základné typy manažérov
   • Výhody a nevýhody jednotlivých typov
   • Roly manažérov
   • Schopnosti manažérov
   • Zásady komunikácie a rétorika manažérov
   • Zásady úspešných manažérov
   • Zodpovednosť manažérov
   • Test Manažment
  • Manažéri a koučovanie
   • Definícia koučovania
   • Proces koučovania
   • Prvky koučovania - kontext, zručnosti
   • Šesť ciest k efektívnemu koučovaniu
   • Model GROW podľa Johna Whitmora
   • Model POWER
   • Otázky pre jednotlivé fázy koučovania


Kurz zahŕňa:

 • Vybrané moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie