Modul 4.: RIADENIE PREDAJA

Číslo akreditácie: (č. 1515/2013/132/2)

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 12,50/hod. bez DPH

Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia podnikových procesov

Požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní modulu:

 • Pozná základy predaja a marketingu v podniku
 • Disponuje bohatými znalosťami o zákazníkovi, o jeho potrebách, motivácii a vie reagovať na jeho námietky
 • Získa poznatky o tom, akým procesom prechádza obchodník v predaji v podniku
 • Zlepšia sa jeho zručnosti v oblasti účinnej argumentácie, vyjednávania, prezentácie výrobkov a služieb
 • Zlepší sa jeho efektivita vo využívaní pracovného času v podniku
 • Vie aplikovať a využívať efektívnu marketingovú komunikáciu v predaji v podniku

Metódy: Interaktívna výučba rozdelená na prednášku a tréning vo forme praktických cvičení a prípadových štúdií.

Rozsah modulu: 80 hodín

Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom.

Forma záverečnej skúšky: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť bude preverená formou písomného testu. Praktickú časť tvorí riešenie individuálneho zadania pred komisiou.
Hodnotiaci štandard:
Účastník vzdelávania absolvuje záverečnú skúšku, ktorá pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických poznatkov) a z hodnotenia praktického riešenia individuálneho zadania.


Názvy odborných tém (6):

 1. Perspektíva predaja
  • Vývoj a úloha predaja v marketingu
   • Povaha predaja
   • Druhy predaja
   • Imidž predaja
   • Koncepcia marketingu
   • Realizácia marketingovej koncepcie
   • Vzťah medzi predajom a marketingom
     
 2. Zákazník v procese predaja
  • Klientove potreby
   • Pyramída Potrieb
   • Mapovanie klientových potrieb, cieľov a túžob
   • Profil klienta
   • Základné typy otázok
   • Postup efektívneho kladenia otázok
   • Zásady správneho tzv. „aktívneho“ počúvania
   • Ako sa „naladiť“ verbálne a neverbálne na klienta
   • Metóda SPIN
   • Aplikácia metódy SPIN do praxe
  • Motivácia klienta ku kúpe
   • Spôsoby motivácie klienta ku kúpe
   • Návrh efektívneho riešenia pre klienta
   • Fakty, výhody a prínos pre klienta
   • Dôraz na situáciu „výhra-výhra“
   • Dominantný motív kúpy
   • Vytvorenie pozitívnych signálov u klienta
   • Základy neurolingvistického programovania
   • Nákupné a varovné signály
   • Nákupná filozofia
   • Vývoj v nákupnej praxi
   • Vyhodnocujúce otázky
   • Slovný obraz
  • Námietky klientov
   • Námietka - prirodzená súčasť a príležitosť obchodu
   • Reakcie na námietky
   • Prekonávanie námietok
   • Štyri druhy námietok
   • Päť krokov prekonania námietky
   • „Parafrázovanie“ klienta
   • Spätná väzba pri námietkach
   • Skryté námietky
   • Paralelné spojenie
   • Rozvíjanie hovoru
   • Analógia
   • Technika pozitívnej formulácie
   • Metóda vankúšov - „perinovania“
   • Komunikácia pri problémových klientoch
   • Technika Columbo
   • Efektívne postupy ako „prelomiť“ klientov odpor
   • Metóda „zrkadlenia“ a „pútavých otázok“
   • Námietky v praxi
     
 3. ​​Obchodník v procese predaja
  • Účinná argumentácia obchodníka
   • 5 krokov obchodného procesu
   • Oblasti záujmu obchodného partnera
   • Dôvera je „bránou“ k obchodu
   • Metódy vybudovania dôvery s klientom
   • Spôsoby ako vyjadriť výhody obchodného stretnutia
   • Predajné techniky
   • Zvládnutie kritiky
   • Budovanie svojej autority
   • Uzavretie obchodu
   • Formy dôkazov - „PODUŠU“
   • Úspech v obchode podľa R. Fishera a W. Uriho
   • Vyvarovanie chýb podľa S. Le Pooleho
   • Argumentácia v praxi
  • Prezentácia obchodníka
   • Príprava na prejav
   • Štruktúra prejavu
   • Zásady pútavého otvorenia a záveru prezentácie
   • Firemné predstavenie
   • Jedinečnosti firmy
   • Techniky pútavého a presvedčivého obchodného prejavu
   • Použitie tzv. magickej formuly - udalosť - návrh – zisk
   • Základy rétoriky
   • Príprava troj a päťminútovej prezentácie spoločnosti/ produktu/ služby
   • Najčastejšie chyby
   • Fakty informujú, pocity presvedčujú
   • Psychologické faktory úspechu
   • Možnosti zvýšenia sebadôvery pri prejave
   • Efektívne a účinné použitie prostriedkov prezentácie
   • Zásady správnej reakcie pri skončení prezentácie
   • Metóda „Huntového diagramu“
   • Požívanie faktov a dôkazov
   • Zanechanie trvalého a dobrého dojmu
   • Prezentácia v praxi
  • Riadenie času obchodníka
   • Šesť zásad efektívneho time manažmentu
   • Ovplyvňovanie času obchodníka
   • Odhad trvania činností - Pravidlo 60-20-20
   • Stanovenie priorít
   • Metóda 80/20 - Paretov princíp
   • Hodnota činností a skutočná časová náročnosť obchodníka
   • Matica plánovania času - Eisenhowerov princíp - metóda 4 kvadrantov
   • Využite času z hľadiska kvadrantov
   • „Zlodeji času“
   • Zrkadlo týždňa a kontrola svojho času
     
 4. Vyjednávanie v predaji
  • Princípy vyjednávania
   • Príprava na jednanie – zoznam
   • Kľúčové prvky vyjednávania
   • Prvá fáza vyjednávania
   • Tri faktory vyjednávania
   • Zahájenie stretnutia
   • Fakty a tvrdenia
   • Primárny záujem
   • Pamäť na mená
   • Všeobecný priebeh jednania
   • Fáza obchodného jednania - „záväzok“
   • Metódy vytvorenia záväzku
   • Uzavretie jednania
  • Vyjednávacie zručnosti
   • Konvenčné - tradičné a nekonvenčné - netradičné vyjednávacie zručnosti
   • Metóda principiálneho vyjednávania
   • Vyjednávacie taktiky
   • Zistenie skrytých faktorov
   • Budovanie vzťahu s partnerom
   • Vyjednávanie v praxi
     
 5. Marketingová komunikácia v predaji
  • Proces získavania klientov
   • Techniky a metódy získavania nových klientov
   • Vytváranie sietí zákazníkov
   • Využívanie príležitostí
   • Kladenie účinných otázok potenciálnym klientom
   • Predajné kanály
   • Prospecting
   •  Networking
   • Pýtanie odporúčaní
  • Telefonovanie
   • Výhody a nevýhody telefonovania
   • Šesť fáz úspešného telefonátu
   • Sedem zlatých pravidiel cez telefón
   • Schéma telefónneho rozhovoru
   • Technika telefonovania
   • Trojuholník telefonickej komunikácie
   • Vokálna komunikácia
   • Získanie dôvery pri telefonovaní
   • Technika „studených volaní“
   • Princíp 80/20
   • Úspora času
   •  Metóda „AIDA“
   • Chyby pri telefonovaní
   • Telefonovanie v praxi
     
 6. Kontrola predaja
  • Prognóza predaja
   • Účel
   •  Plánovanie
   • Úrovne prognóz
   • Kvalitatívne techniky
   • Kvantitatívne techniky
   • Záver


Kurz zahŕňa:

 • Vybrané moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie