ZÁKLADY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PODNIKU:

Číslo akreditácie: (č. 1515/2014/88/1)

Organizačná forma vzdelávania: Dištančná

Cena pre jednotlivca: 600 € s DPH

Cieľová skupina: Osoby pôsobiace v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské alebo stredoškolské, podľa odboru pôsobenia v praxi.

Absolvent vzdelávacieho programu po absolvovaní kurzu:

 • Získa základné znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Dokáže riešiť otázky a problémy podnikovej etiky, výkonnosti v podniku, pracovných vzťahov, konfliktov na pracovisku
 • Je pripravený efektívne riadiť ľudské zdroje v kolektíve, motivovať zamestnancov a viesť ich k zvýšeniu výkonnosti
 • Pozná podstatu riadenia kultúry v podniku, personálny manažment a kultúru v podniku
 • Vie riadiť výkonnosť pracovných kolektívov a ľudské zdroje pri zmenách v podniku

Metódy: Konzultácie k zadaným cvičeniam a k riešeným prípadovým štúdiám v učebných materiáloch prebiehajú synchrónnou komunikáciou s externými lektormi prostredníctvom vytvoreného kontaktného formulára na webovej stránke spoločnosti, vytvoreného skype konta, individuálnym chatovaním, prípadne asynchrónnou komunikáciou, t.j. individuálnou mailovou formou s prideleným lektorom.

Rozsah kurzu: 19 hodín

Termín kurzu: Podľa dohody s odberateľom

Forma záverečnej skúšky: Preverenie znalostí sa uskutočňuje po absolvovaní vzdelávania záverečnou skúškou v prezenčnej forme. Je vykonaná písomnou formou - záverečným testom a záverečným hodnotením vyriešených prípadových štúdií. Prípadové štúdie sú obsiahnuté v učebných materiáloch. Kritériom úspešnosti je zvládnutie teoretických vedomostí obsiahnutých v záverečnom teste s úspešnosťou minimálne 80%. Pri nižšej úspešnosti účastník skúšku opakuje (maximálne možno test opakovať trikrát). Kritériom úspešnosti hodnotenia prípadových štúdií je miera implementácie poznatkov z oblasti preberanej teórie a ich uplatnenie v praxi.


Názvy odborných tém (5):

 1. Podstata riadenia kultúry v podniku
  • História a základné hodnoty kultúry v podniku
  • Charakteristické znaky, vonkajšie a vnútorné znaky
  • Funkcie a typy kultúry v podniku
  • Úrovne kultúry v podniku
  • Efektívne podnikové prvky a prostriedky
    
 2. Riadenie výkonnosti pracovných kolektívov
  • Silný verzus slabý podnik
  • Podniková etika: význam, úrovne a zásady
  • Vplyv podnikovej kultúry na zvýšenie výkonnosti
  • 10 zásad v riadení podniku 
  • Vytvorenie motivačného prostredia v podniku
  • Efektívna vnútropodniková komunikácia
    
 3. Personálny manažment a kultúra v podniku
  • Pracovné vzťahy a ich význam v podniku
  • Správanie zamestnancov ovplyvňujúce celkový podnik
  • Pracovná disciplína: spolupráca, dôvera a súdržnosť v podniku
  • Zdroje konfliktov v podniku a ich riešenie v kolektíve
  • Ľudský faktor a stres vplývajúce na podnik
  • Efektívne metódy prekonania stresu v podniku
    
 4. Riadenie zmien v podniku
  • ​​Zmeny a diagnostika podniku
  • Riadenie zmien v podniku
    
 5. Riešenie prípadových štúdií
  • ​​Nezáujem o novú prácu
  • Skupinové rozhodovanie
  • Identifikácia problému
  • Uplatnenie prvkov plánovania v pracovnom  živote
  • Rozdielnosť vnímania pri stanovení úloh


Kurz zahŕňa:

 • Všetky odborné témy
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou
 • Študijný materiál
   

⃰ Poznámka: Je možnosť zakúpenia jednej alebo rôznej kombinácie odborných tém, osvedčenie však v tom prípade absolvent nedostane. Cena jednej odbornej témy je 120 € s DPH.