Naše kvality

Výnimočnosť spoločnosti – Čím sme jedineční

 • Akreditovaný vzdelávací program MŠ SR LEKTOR (č.1515/2013/132/1) a RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV (č.1515/2013/132/2)
 • Akreditovaný vzdelávací online program MŠ SR ZÁKLADY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV (č.1515/2014/88/1)
 • Vysokokvalifikovaní lektori (zahraničné certifikáty; viac ako 20 ročné skúsenosti)
 • Jedinečné know-how založené na zahraničných (USA, VB, HU, CZ) a domácich skúsenostiach
 • Kurzy ponúkame okrem slovenského jazyka aj v anglickom a maďarskom jazyku
 • Časovo rozložené vzdelávacie kurzy (je vytvorený časový priestor na praktické vyskúšanie si nových zručností a prípadnú korekciu)
 • Osobitný prístup, flexibilita (kurzy šité na mieru)
 • Vzdelávacie kurzy zlepšujú okrem IQ aj EQ a SQ (inteligenčný, emocionálny a spirituálny kvocient)
 • Aplikujeme kreatívne techniky vzdelávania
 • Vychádzame zo skúseností školy Dalea Carnegieho®
 •  „Naučenú pozitivitu“ a pozitívny postoj učíme podľa prof. M. Seligmana (USA) a N. Enkelmanna (Nemecko)
 • Kreativitu učíme podľa postupov E. de Bona a K. Robinsona
 • Uplatňujeme metódu efektívnej komunikácie podľa princípov tzv. nenásilnej komunikácie podľa M. Rosenberga
 • Používame prvky NLP (neurolingvistického programovania) podľa R. Bandlera
 • Aplikujeme tzv. inner (vnútorný) leadership podľa P.U. Bendera
 • „Motivačný“ leadership 
 • Situačné riadenie učíme podľa K. Blancharda
 • Riadenie podľa cieľov učíme podľa P. Druckera
 • Uplatňujeme metódu myšlienkových máp podľa T. Buzana
 • Účastníci dostávajú praktický manuál, podľa ktorého prebieha vzdelávací kurz
 • Využívame techniku pozitívnej spätnej väzby
 • Realizujeme metódy koučingu
 • Každá technika je v praxi priamo aplikovateľná
 • Vzdelávacie kurzy sú interaktívne s precvičovaním modelových situácií
 • Pri trénovaní zručností sa využívajú výcvikové a tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie

Hodnoty spoločnosti

G   enerujeme
E     fektivitu
N    adšenie
E     nergiu
R     ýchlosť
A     ktivitu
T     rendovosť
Í       nováciu
V     íziu

Očakávané Výsledky

Aplikovaním zásad efektívnej komunikácie, obchodu, prezentácie, riadenia a vedenia ľudí sa na našich vzdelávacích kurzoch vytvorí veľký krok k stanoveniu cieľov, zlepšeniu efektivity, riešeniu problémov a plánovaniu budúcich aktivít. Účastníci v sebe objavia skryté, doposiaľ nepoznané zručnosti a danosti, a tým podporujú svoj osobný rozvoj.

Po absolvovaní našich vzdelávacích kurzov získavajú účastníci väčšiu osobnú a firemnú efektivitu, viac radosti, nadšenia a samozrejme aj viac úspechov a merateľných výsledkov. Kurzy im zvyšujú sebavedomie a s posilnenou sebadôverou tak dosahujú neustále vyššie ciele a stávajú sa spokojnejšími, úspešnejšími.