Rozvoj komunikačných zručností

Organizačná forma vzdelávania: Prezenčná

Cena pre jednotlivca: 72 € s DPH

Cieľ: Zefektívniť komunikáciu v dvoch rovinách. Prvú rovinu predstavuje úroveň komunikácie vo vnútri firmy. Jej skvalitnením sa odstránia komunikačné bariéry, rozhodnutia vedúcich pracovníkov sa realizujú jednoduchšie a rýchlejšie, zlepší sa tímová spolupráca. Pracovníci sa stávajú v práci prospešnejší, vzrastie ich lojalita a zainteresovanosť na splnení cieľov firmy. Druhou úrovňou je zefektívnenie komunikácie medzi firmou a jej okolím, čo sa odrazí v účinnejšej komunikácii s obchodnými partnermi a zákazníkmi. Vytvorí sa tak pozitívnejší obraz o firme, ktorý ovplyvní jej rast, konkurencieschopnosť a úspešnosť.

Očakávaný výsledok: Pomocou praktických cvičení si účastníci dokážu zvýšiť svoju osobnú efektivitu a zlepšiť svoje komunikačné zručnosti. Hlavná pozitívna zmena bude v nasledovných oblastiach: sebadôvera, schopnosť empatie, lojalita, pozitivita, schopnosť pochopiť komunikačného partnera a hlavne schopnosť jasne a presvedčivo sa vyjadrovať. V každom účastníkovi sa cez posilnenú sebadôveru zdokonalia techniky pozitívneho prístupu k životným situáciám. Vzrastie kreativita, odvaha a nadšenie účastníkov. Vďaka usilovnej práci na vlastnom, doteraz skrytom potenciáli, budú mať ďaleko lepšiu mienku o sebe a o svojich schopnostiach. Tento nový vzťah k sebe samým sa potom bude prenášať do osobnej aj profesionálnej sféry.

Rozsah kurzu: 7 hodín

Termín kurzu: 
 

Názvy modulov vzdelávacieho programu (20):

 1. Zvýšenie sebadôvery
 2. Pozitívny postoj a proaktivita
 3. Technika tzv. okna presvedčenia
 4. Stres a jeho príčiny
 5. Efektívne metódy prekonávania stresu
 6. Techniky zlepšenia pamäte
 7. Verbálna komunikácia
 8. Komunikačné techniky
 9. Princípy aktívneho počúvania
 10. Nonverbálna komunikácia
 11. Efektívna spätná väzba
 12. Asertivita
 13. Základy konfliktov
 14. Metódy riešenia konfliktov
 15. Manažment zmien
 16. Metódy na zvýšenie kreativity
 17. Úvod do neurolingvistického programovania (NLP)
 18. NLP vzorce presvedčovania
 19. Ovládanie emócií
 20. Zvýšenie emocionálnej inteligencie (EQ)
   

Stručný obsah vzdelávacieho programu (podľa jednotlivých modulov):

 1. Zvýšenie sebadôvery. Význam sebadôvery a pozitívneho očakávania. Štyri atribúty človeka. Ako prebudiť v sebe energiu a nadšenie. Trojuholník Cit-Logika-Čin. Zložky sebadôvery. Svoj „obraz Ja“. Povzbudzovacia reč – „pep talk“. Tri otázky intrapersonálnej komunikácie. Cvičenie rolí a tzv. selfkoučingu. Hodnoty a ich význam v živote.
   
 2. Pozitívny postoj a proaktivita. Reťazec nášho života. Vzorec výkonu. Sféra vplyvu a záujmu. Štyri atribúty človeka. Ako sa vytvárajú postoje. Štyri fázy vývoja postojov. Proaktívny a reaktívny jazyk. Tri zásady proaktivity. Metóda naučenej pozitivity podľa prof. M. Seligmana. Permanencia, pervazivita a personalizácia. Praktické zásady zmeny postoja v komunikácii.
   
 3. Technika tzv. „okna presvedčenia“. Kruh potrieb. Vzorce myslenia a správania sa. Základné úrovne intrapersonálnej komunikácie. Pravidlá „Ak..., potom...“. Spätná väzba pri intrapersonálnej komunikácii. Naša vnútorná ústava – hodnoty a presvedčenia. Príčiny vytvárania presvedčení. Počítačová analógia. Päť krokov zmeny „okna presvedčenia“. Pyramída produktivity.
   
 4. Stres a jeho príčiny. Charakteristiky stresu. Fázy stresu. Stres a zdravie. Stres a výkon. Stres a distres. Podstata stresu – tzv. MYKOT. Psychické a telesné prejavy stresu. Dotazník stresu. Zdroje stresu: starosti a pocit viny. Starosti ohľadom budúcnosti a pocit viny ohľadom minulosti. Vzťah medzi stresom pracovníka a úrovňou pracovnej zodpovednosti. Zmena a stres.
   
 5. Efektívne metódy prekonávania stresu. Obrana proti tomu, aby nás „duševne nevydierali“, nevzbudzovali v nás pocit viny. Dvojkroková metóda na prekonávanie starostí. Prepojenie na pozitívny postoj. Trojbodový postup na prekonávanie pocitu viny. Ako posielať „mentálne dary“. Strom negatívnych pocitov. Trojuholník riešenia starostí podľa Dalea Carnegieho®.
   
 6. Techniky zlepšenia pamäte. Metóda DOMA (Dojem, Opakovanie, Myšlienková Asociácia). Pomôcka JAPAF (Ja, Prehnané, Akcia, Farby). Vytvorenie asociácie na svoje meno (krstné meno a priezvisko). Metóda pamäťových háčikov: pomocné slová a pomocné slovné obrazy. Ako si zapamätať 20 vecí spamäti. Vytvorenie pamäťových háčikov od 1 – do 100. Aplikácia v praxi.
   
 7. Verbálna komunikácia. Komunikačný okruh. Formy, druhy, princípy a ciele komunikácie. Zásady efektívnej komunikácie. Komunikačné zručnosti a komunikačné nástroje. Brzdy, chyby a bariéry v komunikácii. Príčiny komunikačných skreslení, šumov a ako im predchádzať. Komunikácia na úrovni vzťahu a informácie. Šesť základných komunikačných schopností.
   
 8. Komunikačné techniky. Komunikačné zručnosti na strane zdroja (pozorovanie, počúvanie, empatia) a na strane príjemcu komunikácie (popisovanie, prijímanie záverov a kladenie otázok). Komunikačné zlozvyky na strane zdroja a príjemcu komunikácie. Postupy na ich prekonanie. „Nenásilná“ komunikácia podľa M. Rosenberga (pozorovanie, potreba, pocity, prosba).
   
 9. Princípy aktívneho počúvania. Päť úrovní počúvania. Zásady empatického počúvania. Technika „ja odkazov“ podľa T. Gordona. Filtre komunikácie: haló efekt, predsudky a projekcie. Komunikačné „hry“ na strane zdroja a príjemcu komunikácie.. Princíp „štyroch uší“ (vzťah, obsah, výzva a sebaprejav). Tzv. hĺbkový rozhovor a technika tzv. komunikačného koberca.
   
 10. Nonverbálna komunikácia. Dôležitosť „čítania reči tela“. Vzorec verbálnej a neverbálnej komunikácie (7-38-55). Obchodný a osobný „trojuholník“. Signály a pohyby očí. Gestá (otvorené, uzavreté), mimika a ostatné signály. Technika tzv. troch zakrytí. Zhluky gest. Ako odhaliť klamstvo. Teritóriá a zóny. Úklony a náznaky smeru. Napodobňovanie a zrkadlenie.
   
 11. Efektívna spätná väzba. Spätná väzba ako zdroj informácií. Princípy komunikácie pri spätnej väzbe. Spätná väzba na úrovni kódu, prenosu a významu. Metóda P V C (Pozorovanie, Význam, Cieľ). Zásady vyžadovania spätnej väzby. Nevyžiadaná spätná väzba. Uznanie a pokarhanie. Orientácia na dobré medziľudské vzťahy – zásady Dalea Carnegieho®.
   
 12. Asertivita. Aspekty zrelej osobnosti. Rozdiel medzi myšlienkami a pocitmi. Transakčná analýza podľa E. Berna (dieťa, rodič, dospelý). Asertívne postupy v komunikácii. Oblasti asertivity. Zásady asertivity. Znaky asertívneho správania. Asertívne práva a povinnosti. Najčastejšie asertívne techniky. Asertívne zásady vyjadrenia svojich pocitov, napr. hnevu.
   
 13. Základy konfliktov. Postoje ku konfliktom. Správanie sa v konflikte. Základné princípy. Faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu. Zdroje konfliktov z psychologického a sociálneho hľadiska. Funkcie konfliktov. Konflikty predstáv, názorov, hodnôt, postojov a záujmov. Definícia pozícií a záujmov pri konflikte. Definovanie záujmu v pozičných výrokoch.
   
 14. Metódy riešenia konfliktov. Možné výsledky sporu dvoch strán. Kompromis a konsenzus. Reakcie podporujúce konflikt. Stratégie riešenia konfliktu. Efektívne riadenie konfliktu. Štyri štýly riadenia konfliktu. Obrana proti manipulácii. Metóda ZVAR (Zastav, Vnímaj, Analyzuj, Rozhodni sa). Zodpovednosť za riešenie konfliktov.
   
 15. Manažment zmien. Zmena ako nevyhnutnosť vývoja. Postup zmeny. Akcelerácia zmeny. Sily vyvolávajúce potrebu zmeny. Spôsoby reakcie a ako sa pripraviť na zmenu. Bariéry zmeny. Brzdy zmien. Znižovanie odporu voči zmenám. Proces zmeny: zameranie a priority. Čo bráni zvyšovaniu výkonnosti. Ovplyvňovanie a motivácia k zmene.
   
 16. Metódy na zvýšenie kreativity. Dve mozgové hemisféry. Proces tvorivého myslenia. Otázky, ktoré stimulujú kreatívne myslenie. Metódy prebudenia kreativity v sebe – „Technika 20“. Ako využívať skryté schopnosti svojich spolupracovníkov. „Burza nápadov“ (brainstorming a brainwriting). Technika šiestich klobúkov podľa E. de Bona a K. Robinsona. Praktické testy kreativity.
   
 17. Úvod do neurolingvistického programovania (NLP). Základné princípy NLP v komunikácii podľa R. Bandlera. Neurologické úrovne. Štyri základné preferenčné štýly podľa NLP (vizuálny, auditívny, kinestetický a digitálny). Ako „odhaliť“ preferenčný štýl komunikačného partnera. Princípy komunikácie s jednotlivými typmi. Cesta k vyššej efektivite pomocou princípov NLP. Princípy „ukotvenia“.
   
 18. NLP vzorce presvedčovania. Správne používanie slov „ale“ a „a“. Vzorec reframingu (predefinovania, preformátovania) presvedčivej komunikácie. Metóda tzv. súhlasného postoja (rapport). Sugestívne výrazy: „takmer, väčšinou, asi, možno, určite, iste“. Vzorec tzv. uvedomenia. Vzorec tzv. „rýchlej výhry“. Otvorené a zatvorené otázky pri presvedčovaní.
   
 19. Ovládanie emócií. Sila emócií: „energie v pohybe“. Emočná mapa. Základné pozitívne a negatívne emócie. Princíp fungovania emócií. Tri základné reakcie: negatívna, neutrálna a pozitívna. Kruh emócií. Päť úrovní „vyčistenia“ komunikačných kanálov od negatívnych emócií. Význam a aplikácia pozitívnych pocitov. Metóda „prepnutia“ a ovládania emócií. Význam vďaky a odpustenia.
   
 20. Zvýšenie emocionálnej inteligencie (EQ). Zložky emocionálnej inteligencie podľa D. Golemana. Sebauvedomenie, sebakontrola a sebamotivácia. Schopnosť empatie a schopnosť angažovať sa do činností okolo nás. Obratnosť v spoločenskom styku. Matica tzv. rozumnej dôvery. Päť „vĺn“ dôvery. Metódy zvýšenia EQ. Ako EQ ovplyvňuje IQ, pocit radosti a šťastia v živote.
   

Kurz zahŕňa:

 • Štandardne dva moduly (dá sa to kombinovať rôzne)
 • Lektorské služby počas kurzu
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Študijný materiál, pero
 • Občerstvenie