AKREDITOVANÝ ONLINE PROGRAM

ZÁKLADY RIADENIA ľudských zdrojov v podniku

Podnikovú kultúru netvoria iba tradície, logo či marketing podniku. Podnikovú kultúru vytvárajú každý deň v prvom rade samotní zamestnanci podniku a ich vzájomná komunikácia, súdržnosť a spolupatričnosť.

Máte svojich zamestnancov zadelených na správnych pracovných pozíciách? Sú dostatočne motivovaní? Aký komunikačný štýl preferujú vaši zamestnanci? Sú dostatočne sebavedomí? Ktoré oblasti (nesprávne plánovanie, neefektívna práca...) patria k tým najproblémovejším pre vašich zamestnancov? Ako zvládajú stres v práci?

Nielen na tieto, ale aj na ďalšie otázky dostanete odpovede prostredníctvom dotazníkov, testov či cvičení, ktoré sú zahrnuté v novom akreditovanom online vzdelávacom programe Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku.

Cieľom tohto programu je efektívnym a zaujímavým spôsobom oboznámiť firmy, prípadne individuálnych účastníkov kurzu s modelmi, tipmi, spôsobmi pri riešení každodenných problémov vyskytujúcich sa pri práci, pri spoznávaní podnikovej kultúry, ale taktiež aj pri  reagovaní pracovných tímov pri zavádzaní zmien.

Akreditovaný online program je rozdelený do 5 celkov:

  • podstata riadenia kultúry v podniku
  • riadenie výkonnosti pracovných kolektívov
  • personálny manažment a kultúra v podniku
  • riadenie zmien v podniku
  • riešenie prípadových štúdií

Každá z 5 odborných tém je účastníkom kurzu k dispozícii v pravidelných týždenných intervaloch, v prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok od účastníkov, budú lektori spoločnosti GENERATÍV k dispozícii online. Zároveň je každá odborná téma ukončená kontrolným testom, ktorý pozostáva z 20tich otázok. V závislosti od preberanej problematiky je každá odborná téma doplnená o dotazníky, cvičenia a testy s vyhodnotením.

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania