Predslov

Ing. Vojtech DÚL

Príjemný dobrý deň,

srdečne Vás vítam, moje meno je Vojtech Dúl, som majiteľom vzdelávacej spoločnosti GENERATÍV. Pozývam Vás na vzrušujúcu cestu skvalitnenia svojho života. Ukážem Vám spôsob, ako aktivovať svoj potenciál, ako nájsť vo svojom živote viac radosti, harmónie, úspechov, ako zvýšiť svoju osobnú efektivitu.

Viac ako dvadsať rokov pracujem v oblasti vzdelávania dospelých, učil som niekoľko tisíc ľudí na Slovensku, pôsobil som aj v Čechách a v Maďarsku. Päť rokov som pracoval pre najväčšiu vzdelávaciu organizáciu na svete, pre spoločnosť Dale Carnegie®. Bol som ich prvým certifikovaným lektorom na Slovensku.

Z mnohých vzdelávacích kurzov, ktoré som skončil v zahraničí spomeniem jeden – Executive Excellence Program v Kalifornii, ktorý som skončil koncom 90-tych rokov. To, čo my robíme v spoločnosti GENERATÍV je to, že „generujeme pozitívne zmeny“, ktoré môžeme generovať aj u Vás.

Dnešný život Vám ponúka veľmi veľa možností, šancí. To znamená, príležitostí na zmenu je veľa, často krát však nie sme pripravení, „nevidíme“ tie zmeny. Výzva je teda s našou pripravenosťou. Presne tu participujeme my. Tu chceme byť Vašim partnerom, zvýšiť Vašu pripravenosť, aby ste tie príležitosti nielen videli, ale ich vedeli aj využiť.

Inšpirovaný mojimi deťmi, som skalopevne presvedčený, že jadrom človeka je sloboda, že každý z nás vnútorne cíti závan slobody, že on môže svoj život zmeniť. Cieľom života by mala byť radosť. Mali by sme robiť niečo, čo nás napĺňa, čo nás nabíja. Nie to, čo nás ubíja, čo nás obmedzuje. Výsledkom každého životného úseku, každej etapy, by mal byť rast, napredovanie. Pretože ak náš život nenapreduje, ak len starneme, tak potom „mrháme časom“, ktorý sme dostali.

Ako svoj život zmeniť? Zjednodušene, každý z nás žije alebo pôsobí v akejsi zóne komfortu alebo komfortnej zóne. To je zóna, kde sa cítime pohodlne, komfortne. Táto zóna má však jednu vlastnosť. Tu neexistuje stagnácia. Buď sa rozširuje, buď našimi vedomými rozhodnutiami rozširujeme tú komfortnú zónu, a vtedy hovoríme o progrese, o náraste osobnosti. Ak to nerobíme, tak sa zóna zužuje a hovoríme o regrese osobnosti. Teda buď pracujeme na tom, čím byť chceme alebo, hoci si to neuvedomujeme, ideme sami proti sebe, pracujeme na tom, čím byť nechceme.

Veľmi zjednodušene, náš život funguje podľa postupnosti troch kruhov. Metóda „SOM, ROBÍM, MÁM“. Kto som ja? Za akú osobnosť sa považujem? Z toho vyplýva čo robím, a potom z toho zase čo mám. Koľkí z nás by chceli mať viac radosti, úspechov, financií, šťastia v živote? Často krát nevieme čo robiť a nevieme akým človekom sa máme na tej ceste stať, a to je snáď tá najdôležitejšia vec.

K zmene svojho života potrebujete urobiť prvý krok a povedať si „JA MÔŽEM“. Druhý krok je „JA VIEM“, som schopný. Tretí krok je motivačný, keď si poviem, že „JA CHCEM“. Len povedzme si úprimne, koľkí si povedali, „ja môžem svoj život zmeniť“, „mám na to“, „viem“ aj „chcem“ a zmenili svoj život? Často krát nie, pretože v nejakom bode sa nachádzali, tam cítili ten rast, len teraz vidia, že sa ako keby zasekli, ako keby sa zastavili, ako keby ten balvan, ktorý je pred nimi, bol odrazu veľmi veľký, bol kvázi neprekonateľný. Na našich vzdelávacích kurzoch Vám ukážeme spôsob, ako tie ťažkosti prekonvertovať, aby sme sa na ne pozreli ako na výzvy, aby sme vďaka nim rástli.

Podľa výskumov Harvardskej univerzity, náš úspech, len z približne z 15-20% záleží od úzkovzatých vedomostí. Teda klasické vedomosti nestačia. Existuje príslovie, že „vedomosti sú sily“. Ja s tým súhlasím, ak tie vedomosti vieme použiť v praxi. Ďalšie dve zložky úspechu sú postoje a zručnosti. Tieto dve spolu tvoria 80-85% úspechu. Teda, ako tieto vedomosti vieme použiť v praxi a aký máme k nášmu životu postoj.

Zjednodušene, dnes aj osobnosť človeka hodnotia psychológovia z troch hľadísk. Prvé hľadisko je inteligenčný kvocient. Do konca 70-tych rokov, jedine tak hodnotili človeka. Lenže inteligenčný kvocient, to sú dominantne matematické a verbálne schopnosti. Veľmi známy je tzv. Stanford-Binetov test. Samotné IQ však nezaručí úspech.

Druhý pojem, tzv. emocionálneho kvocientu alebo emocionálnej inteligencie zaviedol Daniel Goleman v polovici 80-tych rokov minulého storočia. Emocionálna inteligencia znamená sebavedomie, sebariadenie, sebamotiváciu, schopnosť empatie a schopnosť angažovať sa do činnosti okolo nás. Tento faktor pri úspechu je minimálne dvakrát dôležitejší ako inteligenčný kvocient.

Do praktickej psychológie, na prelome tisícročia, americký manželský pár Ian Marshall a Dana Zohar, zaviedli pojem tzv. duchovného kvocientu alebo spirituálnej inteligencie. Je to o tom, nakoľko ste šťastný v živote, nakoľko to, čo robíte vás nabíja, posilňuje, nakoľko reálne si ten život užívate. Tieto tri kvocienty tvoria osobnosť ako takú. Na našich vzdelávacích kurzoch okrem IQ, posilňujeme aj emocionálnu inteligenciu a samozrejme, aj duchovnú inteligenciu.

Čo Vás teda čaká na vzdelávacích kurzoch a školeniach spoločnosti GENERATÍV? Ako generujeme, ako môžeme generovať pozitívne zmeny aj u Vás. Prvý krok je postoj – venujeme sa pozitívnemu postoju, učíme najmodernejšie metódy naučenej pozitivity, napríklad podľa profesora Martina Seligmana. Ak máte pozitívny postoj, to je ten prvý krok, ako môžete čokoľvek zmeniť, skvalitniť vo svojom živote.

Ten druhý krok, resp. prvá oblasť je komunikácia. Každý z nás komunikuje, otázka znie či poznáme pravidlá komunikácie. Keď šoférujete autom, poznáte pravidlá cestnej premávky, poznáte reálne pravidlá efektívnej komunikácie? Anthony Robbins, zakladateľ NLP v spojených štátoch povedal, že „komunikácia predstavuje moc, kto sa ju naučí efektívne používať, nielen on zmení svoj pohľad na svet, ale aj svet zmení pohľad na neho.“ Na našich vzdelávacích kurzoch komunikácie Vás naučíme princípy efektívnej komunikácie, druhy a formy. Zlepšíme Vaše zručnosti na strane zdroja komunikácie aj na strane príjemcu komunikácie. Používame najmodernejšie metódy s prvkami neurolingvistického programovania. Aplikujeme tzv. postup nenásilnej, emocionálnej komunikácie, ktorý eliminuje násilie podľa Marshalla Rosenberga. Pri komunikácii tiež vysvetľujeme, že komunikácia sa delí na dva veľké druhy. Na tzv. intrapersonálnu komunikáciu a interpersonálnu komunikáciu. Teda ako komunikujete so sebou, to je ten prvý krok, ktorý determinuje, určuje komunikáciu s ostanými.

Druhá oblasť, ktorej sa venujeme je predaj, obchod akvizícia, vyjednávanie. Často krát nám účastníci kurzu hovoria, že oni by nechceli nič predávať. Zig Ziglar raz povedal že, „svet by ani jeden deň nefungoval, keby niekto niekomu niečo nepredal.“ Ak ste zamestnanec, predávate svoju pracovnú silu. Ak ste podnikateľ, predávate svoje produkty, služby. Každý z nás sa predáva a v tom predaji je vždy kúsok, časť aj Vás. Na obchodných vzdelávacích kurzoch Vás naučíme efektívne metódy predaja.

Tretia oblasť sú prezentačné zručnosti. Zlepšíme Vaše schopnosti prezentovať službu, firmu, produkt. Ukážeme si princípy rétoriky, efektívneho motivačného prejavu, technického prejavu.

Posledná oblasť je venovaná vzdelávaniu manažérov, vedúcim pracovníkom, teda ako riadiť a viesť ľudí. Na vzdelávacích kurzoch riadenia sa venujeme efektívnym metódam, ako správne riadiť, delegovať, kontrolovať, hodnotiť, motivovať ľudí. Riadiť ľudí sa môžete naučiť. Vodcovstvo alebo vedenie ľudí je sčasti vrodená schopnosť, dá sa len rozvíjať. Aplikujeme moderné metódy tzv. vnútorného líderšipu.

Všetky tieto kroky Vám môžu skvalitniť život, pridať hodnotu Vášmu životu a posunúť Vás na inú úroveň.

Teda, spoločnosť GENERATÍV, môže generovať pozitívne zmeny aj u Vás.

Ja som Vám ukázal ťah.

TERAZ STE NA ŤAHU VY. ROZHODNITE SA SPRÁVNE!

Prehľad o našich Aktuálnych kurzoch

DRŽÍM VÁM PALCE!

 

Autor: Ing. Vojtech Dúl
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ