Talent Q

Talent Q ponúka elegantne jednoduché portfólio on-line psychometrických hodnotiacich testov, ktoré poskytujú cenný pohľad na správanie, schopnosti a zručnosti zamestnancov. Využitím najnovších testovacích technológií boli hodnotiace testy Talent Q vyvinuté s dôrazom na odbornosť, praktickosť a flexibilitu a môžu byť použité na výber tých najlepších talentov pre spoločnosť.

Vďaka nim môžete rýchlo a konzistentne posúdiť vhodnosť kandidátov na špecifické pracovné pozície a taktiež vytvoriť profily pozícií. Tieto hodnotiace nástroje vám umožnia robiť spoľahlivejšie a lacnejšie náborové rozhodnutia, sú dostupné vo viac ako 40 jazykoch.


Dotazník Dimensions

Dotazník Dimensions je možné použiť pre manažérske pozície od senior manažmentu po manažérske profesionálne či postgraduálne úrovne až po úroveň supervízora, a to vo všetkých funkciách a odvetviach. 

Je súčasťou programu Talent Q, ktorý je priekopníckym súborom hodnotiacich nástrojov, inšpirovaný a vyvinutý Rogerom Holdsworthom. Je možné ho použiť samostatne alebo ako súčasť širšieho hodnotenia v rámci programu Talent Q.

K dispozícii sú nasledujúce správy:

Profil charakteristických rysov
Je určený pre použitie pri nábore zamestnancov alebo pri ich rozvoji. Pätnásť hodnotených dimenzií by malo odrážať spôsobilosti, ktoré sa najčastejšie používajú v mnohých spoločnostiach.

Naratívna správa
Poskytuje automaticky generované slovné komentáre. Tieto komentáre sú určené klientom, ktoré náborové a rozvojové testy zadávajú. Správa popisuje možné dôsledky typického správania respondenta v pracovnom kontexte.

Profil tímových rolí
Správa o jednotlivcovi identifikuje typické spôsoby správania sa v rámci tímu. Výsledky väčšieho počtu jednotlivcov je možné skombinovať a získať tak Zložený profil tímových rolí, ktorý poskytuje veľmi dôležité informácie o tíme ako celku a napomáha aj jeho rozvoju.

Profil typov správania sa pri práci
Ponúka spätnú väzbu týkajúcu sa typického správania jednotlivca v pracovnom kontexte vo vzťahu k Jungovým osobnostným typom a osobnostnej typológii A/B. Správa je určená s účelom rozvoja a riadenia konfliktov, nemala by byť používaná pre nábor uchádzačov o zamestnanie.

Predajný profil
Osobnostné znaky sú interpretované vo vzťahu k rôznym fázam riadenia predajného cyklu. Poskytuje interpretáciu o rezervách v oblastiach, ktoré sú kľúčom k úspechu predajných zručností a uplatnenia vplyvu.

Správa o syndróme „vykoľajenia, vyhorenia“
Zaoberá sa 8 štýlmi či modelmi správania sa, známymi ako „Vykoľajovacie faktory“. V niektorých prípadoch môžu tieto modely viesť k syndrómu vyhorenia či „vykoľajenia“ osoby s vysokým potenciálom. Načrtáva zvyčajné riziká spojené s každým z týchto štýlov, a tiež obvyklé silné stránky a možné obmedzenia v kariérnom postupe spojené s absenciou daného modelu správania.