Zvýšenie osobnej efektivity: 4.časť – Motivačné vedenie

Zvýšenie osobnej efektivity: 4.časť – Motivačné vedenie

Poznáte rozdiel medzi riadením a vedením ľudí?

Riadiť ľudí sa môžete naučiť aj podľa metódy tzv. situačného riadenia. Je to jedna z najefektívnejších moderných metód riadenia.

Viesť ľudí sa dá len rozvíjať, pretože vodcovstvo je sčasti vrodená vlastnosť.

Ak ste presvedčený o svojej sile byť lídrom, potrebujete túto víziu správne odovzdať ostatným, potrebujete „namotivovať“ svoje okolie a dosiahnuť výsledky. Byť dobrým vodcom je záväzok a úžasná zodpovednosť.

Vodcovstvo sa zďaleka netýka len politiky. Aj vo vedúcich pozíciách, vo firmách je potrebné ovládať princípy tzv. inner leadershipu (vnútorného vodcovstva). Pozerať sa na seba z iného uhla pohľadu a tento pohľad „predať“ ostatným. Poznať ciele a hlavne praktizovať zásady generovania a posilnenia Vašich vlastných vodcovských zručností. Skutočný vodca vie správne motivovať, a teda využíva princípy tzv. motivačného vodcovstva

Ako postupuje motivačný vodca? Aplikuje napríklad nasledovné nástroje:

  • výsledková pyramída, efektívny líder je zameraný na výsledky
  • štyri stupne zaujatia, metóda akou líder zapája ostatných do realizácie vízie
  • štyri úrovne rastu, kde sa môže líder sám otestovať na ktorom stupni je
  • sebahodnotenie, ohodnotenie lídra na silné a slabé stránky

U lídra sú dominantné aj jeho rétorické zručnosti. Viete o tom, že obsah toho, čo povieme, nie je až také dôležité? Oveľa dôležitejšia je forma toho „AKO“ to poviete. Pri presvedčovaní ľudí platí tzv. Mehrabiánov vzorec, podľa ktorého ak chcete ľudí motivovať, samotný obsah je dôležitý len na 7 %. Zvyšných 55 % tvorí reč tela a 38 % tón hlasu. Je to transparentné vysvetlenie manipulácie v praxi, teda ako môžete ľuďom veriť žiaľbohu aj vtedy, keď vedome a zámerne klamú.

Prečo je vzdelávanie dôležité vo firmách a u jednotlivcov?

Využitím nových trendov vo vzdelávaní sa zlepší nielen efektivita firmy (materiálne a nemateriálne prínosy), ale aj jej firemná kultúra a „atmosféra“ vo firme. Samozrejme viditeľne sa zlepší aj externá komunikácia s klientmi (napríklad call centrá) a imidž spoločnosti. Firma má predpoklady, že bude ľahšie čeliť novým zmenám a bude lepšie pripravená aj na nečakané výzvy dnešnej doby.

U jednotlivcov je viditeľný nárast osobnej efektivity, lepšie a rýchlejšie využitie svojho potenciálu, objavenie nových „skrytých“ zručností a väčšia osobná spokojnosť.

Na našom kurze Buďte jednotkou v RIADENÍ svojho tímu si ukážeme ako v praxi delegovať prácu, riadiť ľudí a aplikovať situačné riadenie.

Na našom kurze RÉTORIKA, akú Vás v škole neučili Vám odhalíme princípy správnej rétoriky, a tiež ako odhaliť klamstvo u rečníka.

Dostanete praktické návody ako posilniť svoje vodcovské zručnosti a ako naplno využiť svoj potenciál. Používame pritom aj zásady tzv. neurolingvistického programovania.

Pozrite si aj ostatné články: TU

 

Autor: Ing. Vojtech Dúl a Ing. Denisa Dúlová
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ