Aktuálne kurzy

V prípade záujmu o vybrané kurzy, nás prosím kontaktujte na emailovej adrese generativ@generativ.sk alebo na tel. čísle: +421 907 611 124

 • princípy efektívnej komunikácie
 • druhy, formy a ciele komunikácie
 • tri zručnosti na strane zdroja komunikácie
 • pozorovanie, počúvanie a empatia
 • aktívne počúvanie
 • tri otázky komunikácie
 • bariéry účinnej verbálnej komunikácie
 • ovplyvňovanie kvality komunikácie z čítania reči tela


Termín:       dohodou   6 hodín   78 € s DPH

 • základné princípy NLP 
 • komunikačné vzorce
 • neurologické úrovne
 • modelovanie úspešných ľudí
 • reprezentačné systémy
 • vedenie – nasledovanie (peacing – leading)
 • vzorec refrmingu, uvedomenia a tzv. "rýchlej výhry"
 • správne používanie slov "ale" a "a"
 • frázy, ktoré začínajú výrazom: "nejde o...; ale o..."
 • sugestívne výrazy: "takmer; väčšinou; asi; možno; určite; iste"
 • metóda tz. súhlasného postoja (rapport)
 • súznenie s klientom
 • metóda ovplyvňovania komunikačného partnera
 • práca s emóciami a nonverbálna komunikácia
 • ukotvenie úspešných okamihov v živote


Termín:       dohodou   6 hodín   90 € s DPH

 • pozitívny postoj a proaktivita v obchode
 • ​päť krokov efektívneho obchodného procesu
 • budovanie dôvery s klientom
 • princípy dobrých medziľudských vzťahov
 • techniky „vyjadrenia výhody“ a „formulácia dôvodu stretnutia“
 • metódy zaujatia pozornosti
 • mapovanie potrieb klienta - efektívny postup  kladenia otázok
 • návrh riešenia potrieb a túžob klienta
 • metódy prekonávania námietok
 • motivácia klienta ku kúpe pomocou kreatívneho obrazu
 • záväzok klientovi
 • princíp „výhra“ – „výhra“ – „výhra“


Termín:         dohodou  12 hod   168 € s DPH

 

 

NEZARADENÉ KURZY

 • základy time manažmentu obchodníka
 • ​kvartálny, mesačný, týždenný a denný plán
 • zrkadlo týždňa a Tichá hodina
 • Paretov princíp a matica plánovania času
 • efektívne  techniky telefonovania
 • crosseling a tabuľka pravdy
 • vyhľadávanie nových zákazníkov (prospecting)
 • budovanie obchodných sietí (networking)
 • profil zákazníka
 • kľúčoví ľudia vo firmách  -  metóda šampiónov
 • vytváranie osobnej referenčnej siete (ORS)
 • ako sa správať na recepciách
 • základné zásady získavania kontaktov
 • postup efektívneho predstavenia sa
 • následné služby
 • 10 kníh, ktoré by mal prečítať každý obchodník


Termín: dohodou

 • bariéry a pozitívne princípy účinnej verbálnej komunikácie
 • ovplyvňovanie kvality komunikácie z čítania reči tela – neverbálnej komunikácie
 • stavba, druhy a spôsoby kladenia otázok
 • chyby posudzovania ľudí
 • v čom spočíva aktívne počúvanie
 • empatia


Termín: dohodou

 • definícia projektu
 • etapy a termíny projektu
 • prečo je potrebné stanoviť ciele projektu
 • organizačné štruktúry projektového riadenia
 • plánovanie projektu
 • matica zodpovednosti
 • systém nákladového účtovníctva projektu
 • použitie výpočtovej techniky na vedenie projektov


Termín: dohodou

 • atmosféra vyjednávania
 • pohľady jednej aj druhej strany
 • strategické aspekty vyjednávania
 • ako sa brániť manipulácii
 • 18 manévrov vyjednávania
 • telefonické vyjednávanie
 • postupy vyjednávania so skupinou


Termín: dohodou

 • predstavenie seba a firmy
 • otvorenie a záver prezentácie
 • „magická formula UNZ“
 • reakcie na otázky a tiesňové situácie
 • metóda tzv. Huntovho diagramu
 • predaj zmeny


Termín: dohodou

 • ciele obchodnej činnosti
 • postavenie predaja v marketingovom cykle
 • osobnosť predajcu a obchodný cyklus
 • príprava na rokovanie
 • zásady verbálnej a nonverbálnej komunikácie
 • zásady aktívneho vedenia rokovania
 • prvý kontakt so zákazníkom
 • s kým jednať - zákazník s troma "P"
 • starostlivosť o zákazníka
 • umenie počúvať
 • ako získať záujem zákazníka
 • prezentácia tovaru a služieb
 • zásada "povedz - povedz - povedz"
 • prekonávanie námietok
 • vyjednávanie - princíp "výhra - výhra"
 • uzavretie obchodného jednania


Termín: dohodou

 • životný reťazec: myšlienky-pocity-slová-činy-zvyky
 • štyri atribúty človeka
 • proaktívny a reaktívny jazyk
 • sféra vplyvu a sféra záujmu
 • povzbudzovacia reč – pep talk
 • trojuholník a vzorec výkonu
 • druhy postojov
 • príčiny frustrácie a  „vyhorenia“
 • zásady proaktivity
 • metóda ZVAR
 • metóda ABCDE – preklopenie postoja
 • naučená pozitivita podľa prof. Seligmana


Termín: dohodou

 • procesy – funkčné vs. procesné riadenie
 • procesné riadenie
 • princípy procesného riadenia
 • procesná mapa
 • väzba medzi stratégiami a procesmi
 • model EFQM a model CAF
 • meranie výkonnosti procesov
 • procesné riadenie v praxi


Termín: dohodou

Kurz "Rozvoj RIADIACIH ZRUČNOSTÍ |  Zobraziť viac

 • pripravenosť pracovníka vykonávať danú úlohu
 • odbornosť, zručnosť a vedomosti: „pracovná zrelosť“
 • sebadôvera, motivácia a oddanosť: „psychologická zrelosť“
 • krivka riadenia
 • podpora a prikazovanie
 • zložky efektívneho príkazu
 • koučing a mentorovanie podriadených
 • podpora a participovanie
 • delegovanie a kontrola
 • 7 krokov efektívneho delegovania
 • uznanie, pochvala a kritika


Termín: dohodou

 • sila AKRONYMOV
 • ako si zapamätať mená
 • metóda „DOMA“ – dojem, opakovanie, myšlienková asociácia
 • metóda pamäťových „háčikov“
 • ako si zapamätať 10 vecí, 30, vecí, 100 vecí
 • ďalšie možnosti zlepšenia pamäte
 • zoznamy a návody
 • zapojenie kreativity


Termín: dohodou

 • ciele obchodnej činnosti
 • osobnosť predajcu a obchodný cyklus
 • zásady verbálnej a nonverbálnej komunikácie
 • zásady aktívneho vedenia rokovania
 • ako získať záujem zákazníka
 • prezentácia tovaru a služieb
 • prekonávanie námietok – technika vankúšov
 • vyjednávanie - princíp "výhra - výhra"
 • otázky problémové, situačné, implikačné a „nedá sa nekúpiť“.


Termín: dohodou

 • druhy námietok
 • perinovanie, vankúš
 • päť krokov prekonávania námietok
 • technika „cíti, cítil, zistil“
 • námietka ako prirodzená súčasť obchodu
 • parafrázovanie, analógia a rozvíjanie rozhovoru


Termín: dohodou

 • asertívne práva - asertivita a ľudská dôstojnosť
 • asertívne techniky ako napr. „ASERTÍVNE NIE“ a „GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA
 • asertívne vyjadrenie hnevu
 • aktívne počúvanie - umenie načúvať
 • hladká komunikácia
 • vzájomné poznávanie a sebapoznávanie
 • transakčná analýza
 • emočná mapa
 • komunikačné zlozvyky na pri podávaní informácií a počúvaní
 • rozdiel medzi myšlienkami a pocitmi
 • ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás
 • komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • modelové situácie - dialógy - nácvik


Termín: dohodou

 • životný reťazec: myšlienky-pocity-slová-činy-zvyky
 • štyri atribúty človeka
 • proaktívny a reaktívny jazyk
 • sféra vplyvu a sféra záujmu
 • povzbudzovacia reč – pep talk
 • trojuholník a vzorec výkonu
 • druhy postojov
 • príčiny frustrácie a  „vyhorenia“
 • zásady proaktivity
 • metóda ZVAR
 • metóda ABCDE – preklopenie postoja
 • naučená pozitivita podľa prof. Seligmana


Termín: dohodou

 • pozitívny postoj a proaktivita v obchode
 • ​päť krokov efektívneho obchodného procesu
 • budovanie dôvery s klientom
 • techniky „vyjadrenia výhody“  a „formulácia dôvodu stretnutia“
 • pútače pozornosti
 • mapovanie potrieb klienta pomocou postupu efektívne kladených otázok
 • návrh riešenia potrieb a túžob klienta
 • štyri metódy prekonávania námietok
 • motivácia klienta ku kúpe pomocou motivačného slovného obrazu
 • získanie záväzku
 • ako dostať odporúčania a  referencie
 • proces získavania klientov a vytváranie obchodných sietí (prospecting a networking)
 • predajný proces založený na vzťahoch
 • princíp „výhra“ – „výhra“


Termín: dohodou

 • rozdiel medzi vedením a riadením ľudí
 • tri ciele lídershipu
 • päť krokov vnútorného lídershipu
 • príťažlivosť, dôvera a spájanie
 • lídri a nasledovníci
 • vízia, zaujatie a výkon
 • metóda budovania vzťahov
 • možnosti a príležitosti
 • päť úrovní vodcovstva
 • výsledková pyramída
 • modely líderských rozhovorov
 • stratégia práce lídra
 • posilňujúce a obmedzujúce faktory
 • štyri druhy energie lídra


Termín: dohodou   6 hodín   84 € s DPH

 • pripravenosť pracovníka vykonávať danú úlohu
 • odbornosť, zručnosť a vedomosti: „pracovná zrelosť“
 • sebadôvera, motivácia a oddanosť: „psychologická zrelosť“
 • krivka riadenia
 • podpora a prikazovanie
 • zložky efektívneho príkazu
 • koučing a mentorovanie podriadených
 • podpora a participovanie
 • delegovanie a kontrola
 • 7 krokov efektívneho delegovania
 • uznanie, pochvala a kritika


Termín: dohodou

 • „ako debordelizovať" svoj život
 • Paretov princíp na druhú
 • menej stresu a viac výsledkov
 • ako si položiť ústrednú otázku svojho života (UOSŽ)
 • odhalenie skrytých možností
 • zlodeji Vašej energie
 • tri záväzky
 • pyramída efektivity
 • pozitívny domino efekt vo Vašom živote


Termín: dohodou

 • zložky emocionálnej inteligencie
 • čo tvorí sebavedomie a ako ho zlepšiť
 • test sebadôvery
 • ako posilniť riadenie seba samého
 • ako sa vytvárajú zvyky
 • ako vznikajú tzv. spúšťače
 • dôležitosť spätnej väzby
 • empatia (schopnosť vcítiť sa) a ako ju zlepšiť
 • znovuobjavenie „sily“ ovládania svojich emócií
 • praktické metódy na zlepšenie svojho EQ


Termín: dohodou

 • čo je to kreativita
 • brzdy kreatívneho myslenia
 • čo podporuje kreativitu
 • kreatívne techniky (Brainstorming, Tri úlohy Walta Disneyho, Rolestrorming...)
 • desatoro kreativity
 • ako zlepšiť kreatívne myslenie
 • cvičenia


Termín: dohodou

 • teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
 • osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
 • stanovenie obsahu
 • metódy a formy vzdelávania
 • diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • samostatné lektorské vystúpenia účastníkov


Termín: dohodou

 • fakty informujú, pocity presvedčujú
 • príprava prezentácie
 • predstavenie osobné a firemné
 • ako za 1 minútu presvedčiť
 • motivačný a presvedčivý prejav
 • improvizovaný prejav
 • pútavá reč tela
 • ako používať emócie
 • Mehrabianov vzorec
 • zvládnutie nepríjemných otázok
 • tiesňové situácie
 • "magické vzorce" rétoriky
 • preferenčné komunikačné štýly NLP
 • predaj zmeny
 • jazykolamy


Termín: dohodou

 • kľúčové schopnosti lídra
 • tri ciele a päť krokov tzv. inner (vnútorného) lídershipu
 • tri princípy motivačného lídershipu: vízia, vášeň, výkon
 • tri zložky inšpiratívneho lídershipu
 • tzv. štyri kruhy lídra
 • formy definovania budúcnosti lídra
 • zdroje osobného kúzla a jedinečnosti lídra
 • byť na vrchole alebo „prežívať“
 • päť stupňov angažovania ostatných
 • výsledková pyramída ostatných
 • metóda MP3: možnosti, príležitosti, akcia
 • štyri stupne zaujatia a štyri druhy energie
 • ako sa starať, „ošetrovať“ a „koučovať“ „energiu“ v tíme
 • obmedzujúce faktory rastu skupiny


Termín: dohodou